Các phòng, khoa, trung tâm xây dưng kế hoạch công việc và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tháng VTEC

Các phòng, khoa, trung tâm xây dưng kế hoạch công việc và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tháng

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (mau.doc)mau.doc 66 kB2019-03-07 00:57

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT- KT VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :     / CĐKTKT-TTr,KT&ĐBCL  Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 3 năm 2019

V/v xây dưng kế hoạch công việc và báo cáo kết quả

thực hiện kế hoạch tháng  

                

Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm

Để nâng cao tính chủ động trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị , góp phần đổi mới công tác quản lý, điều hành, đánh giá kết quả công việc theo vị trí việc làm, nhằm nâng cao hiệu qủa công tác của các bộ phận. Nhà trường quy định như sau:

1. Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của nhà trường, các đơn vị tiến hành lập kế hoạch công việc cho bộ phận mình trong tháng (theo biểu mẫu số 1);

2. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong tháng trước đã được Hiệu trưởng phê duyệt (theo biểu mẫu số 2);

3. Các đơn vị nộp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tháng trước và đề xuất kế hoạch công việc tháng kế tiếp cho phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp ( Thời gian nộp do phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ động thông báo)

4. Chậm nhất sau 2 ngày Hội nghị giao ban trường, theo kết luận của Hiệu trưởng các bộ phận tiến hành điều chỉnh bổ sung kế hoạch (nếu có) và nộp kế hoạch chính thức cho phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp trình Hiệu trưởng ký duyệt để thực hiện.

Yêu cầu:

- Các phòng, khoa, trung tâm thực hiện nghiêm túc quy định trên (đảm bảo về thời gian, đúng biểu mẫu và đảm bảo chất lượng).

- Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kiểm soát về nội dung, hình thức và chất lượng của kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch của các đơn vị, tổng hợp kết quả thực hiện công việc báo cáo nhà trường trong Hội nghị giao ban hằng tháng.

Nơi nhận:                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các phó HT (c/đ);                                                                             PHỤ TRÁCH

- Như kính gửi;

                                                                                        

                                                                                                   TS. Nguyễn Văn Đạt

 

 

Mẫu số 1                                  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT- KT VĨNH PHÚC

           PHÒNG (KHOA,TT)…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Yên, ngày …   tháng … năm 20…

 

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THÁNG…NĂM….

STT Nội dung công việc Số lượng

Thời gian TH

(từ ngày đến…)

Bộ phận phối hợp Người thực hiện
1
2
3

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đạt

TRƯỞNG PHÒNG, KHOA, TT

Mẫu số 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT- KT VĨNH PHÚC

           PHÒNG (KHOA,TT)…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Yên, ngày …   tháng … năm 20…

 

 

BÁO CÁO KẾT QỦA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG…NĂM….

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

STT

Nội dung công việc Số lượng Tỷ lệ hoàn thành Ghi chú
KH TH
1
2
3
4
5
6
7

II. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT

  1. 1.Đánh giá

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công việc trong tháng (Chi tiết từng nội dung công việc, kết quả, chất lượng công việc, có số liệu minh chứng):

- Công tác quản lý

- Công tác chuyên môn

- Các hoạt động khác

1.2. Tồn tại, nguyên nhân, giải pháp, thời gian khắc phục

2. Các ý kiến đề xuất

TRƯỞNG PHÒNG( KHOA, TT)

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 15 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715