Thông báo V/v nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) và lịch làm việc mùa hè VTEC

Thông báo V/v nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) và lịch làm việc mùa hè

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 06/TB-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) và lịch làm việc mùa hè

 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) và lịch làm việc mùa hè như sau:

1. Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10-3 (Âm lịch)

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch) vào ngày Chủ nhật (tức ngày 14/4/2019). Như vậy cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV được nghỉ 03 ngày liên tục, từ 13/4/2019 đến hết ngày 15/4/2019.

2. Lịch làm việc mùa hè

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuậtVĩnh Phúc quy định giờ làm việc mùa hè, thực hiện bắt đầu từ ngày 16/4/2019 như sau:

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h00’ đến 11h00’;

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30’ đến 17h30’.

Yêu cầu: Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG

-BGH;                                                                                        - Các phòng, khoa, trung tâm;

- Trang web của nhà trường;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

  Nguyễn Hữu Phước

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429935

      Trang web hiện có: 17 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1