Thông báo V/v nghỉ ngày Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019 VTEC

Thông báo V/v nghỉ ngày Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 07/TB-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ ngày Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019

 

Thực hiện Thông báo 76/TB-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Lễ Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) và nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm 2019.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo thực hiện nghỉ ngày Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019 như sau:

Dịp nghỉ ngày lễ Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5), cán bộ, công nhân viên chức và học sinh, sinh viên nghỉ từ thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019. Như vậy, cán bộ, công nhân viên chức và học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ liên tục 05 ngày từ thứ Bảy ngày 27/4/2019 đến hết ngày thứ Tư ngày 01/5/2019 và đi làm bù, học bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2019.

Để đảm bảo ANTT, AT  nhà trường cũng như kỳ nghỉ, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện Công văn số 157/CĐKTKT-TCHC ngày 19/4/2019 của Hiệu trưởng về việc tăng cường ANTT, AT  nhà trường và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra dịp nghỉ Lễ 304-1/5; báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh của đơn vị mình với lãnh đạo nhà trường (nếu có). Kết thúc kỳ nghỉ thông báo tình hình CB, GV, NV, HSSV đơn vị về phòng TC-HC (Bà Lê Thị Ngát - Phó Trưởng phòng, SĐT: 0914788199) trước 7h45' ngày 02/5/2019.

Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./

Nơi nhận:              TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

         

           TS. Nguyễn Hữu Phước

                                                                                                       

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429927

      Trang web hiện có: 24 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1