Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh VTEC

Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (36. Ban ke khai ve nguoi phai truc tiep nuoi duong 09_XN-NPT-TNCN.doc)huong dan thu tuc, bang ke khai, mau bieu 41 kB2019-04-26 07:24
Download this file (huongdanthutucdagky.doc)huongdanthutucdagky.doc 46 kB2019-04-26 07:24
Download this file (maubangtonghopcuadonvi.doc)maubangtonghopcuadonvi.doc 53 kB2019-04-26 13:19
Download this file (maubieu20.doc)maubieu20.doc 61 kB2019-04-26 13:16
UBNDTỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      /CĐKTKT-KHTC Vĩnh Phúc, ngày tháng     năm 2019
Về việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh  

 

Kính gửi: Trưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm.

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh;

Căn cứ vào đề nghị của phòng Kế hoạch - Tài chính.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc yêu cầu Trưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên thuộc đơn vị mình việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, bao gồm các hồ sơ sau:

1, Tờ khai đăng ký người phụ thuộc (Mẫu số 20-DK – TCT)

2, Các hồ sơ kèm theo (bản photo): Giấy khai sinh của con, thẻ sinh viên đối với con từ 18 tuổi trở lên, chứng minh nhân dân (CMND) của người nộp thuế, CMND của người trực tiếp nuôi dưỡng (Bố/mẹ, con sinh năm 2001 trở về trước), sổ hộ khẩu

3, Bản kê khai về người trực tiếp phải nuôi dưỡng (Mẫu số 09-XN – NPT) (Trường hợp người phụ thuộc là bố/mẹ của người nộp thuế)

(Mẫu biểu, hướng dẫn đăng ký được đăng tải trên Website của nhà trường).

       Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nộp hồ sơ theo đơn vị. Các phòng, khoa, trung tâm lập bảng tổng hợp danh sách người phụ thuộc đăng ký giảm trừ của đơn vị mình theo mẫu (Phụ lục 02) kèm theo hồ sơ gửi về phòng Kế hoạch - Tài chính chậm nhất ngày 15/05/2019. Đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Để đảm bảo quyền lợi cho từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Đề nghị Trưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm triển khai thực hiện việc kê khai theo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:   PHÓ HIỆU TRƯỞNG    

- Như trên;

- Lưu: VT, KH-TC.

 

PHỤ TRÁCH

 

 

 

    TS. Nguyễn Văn Đạt
     

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mr. Thọ 0972 141 081
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1440693

      Trang web hiện có: 206 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715