ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ HỆ: TRUNG CẤP NGHỀ - NĂM 2019 VTEC

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ HỆ: TRUNG CẤP NGHỀ - NĂM 2019

A. Phần câu hỏi trả lời nhanh

1. Em hãy cho biết ai là người sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin?

TL: Các Mác - Ănghen

2. Em hãy cho biết tiền đề tư tưởng lý luận cho sự ra đời chủ nghĩa Mác – Lênin?

TL: Triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.

3. Em hãy cho biết tiền đề khoa học tự nhiên cho sự ra đời chủ nghĩa Mác – Lênin?

4. Kể tên các bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin?

TL: Triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học.

5. Ai là người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam?

TL: Nguyễn Ái Quốc

6. Hồ Chí Minh nói muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường nào?

TL: Con đường cách mạng vô sản

7. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đã mở ra cho nhân loại 1 giai đoạn mới đó là gì?

TL: Giai đoạn quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới

8. Cho biết đặc điểm kinh tế của chế độ xã hội chủ nghĩa?

TL: Là nền kinh tế phát triển cao được xây dựng trên cơ sở lực lượng sản xuất hiện đại và phát triển bền vững đó là nền đại công nghiệp

9. Cho biết quan hệ sản xuất trong chế độ xã hội chủ nghĩa?

TL: Quan hệ sản xuất tiến bộ, dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, thực hiện phân phối theo lao động

10. Có mấy kiểu quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kể tên?

11. Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước như thế nào?

TL: Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, chịu hậu quả nặng nề của các cuộc chiến tranh kéo dài, thế lực thù địchthường xuyên tìm cách chống phá.

12. Mục tiêu tổng quát của nước ta khi kết thúc thời kỳ quá độ là gì?

13. Hãy cho biết tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, quê quán của chủ tịch Hồ Chí Minh?

14. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày tháng năm nào?

TL: Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911 từ bến nhà rồng Bác ra đi tìm đường cứu nước

15. Hãy cho biết tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

TL: Triết học Mác – Lênin, truyền thống văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại

16. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh trung với nước là gì?

17. Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh hiếu với dân là gì?

TL: Là thương dân, tin dân, hết lòng phục vụ nhân dân, phải gần dân, kính trọng và học tập nhân dân dựa vào dân và lấy dân làm gốc.

18. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh văn hóa có những chức năng nào?

TL: Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp, nâng cao dân trí, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách, lối sống lành mạnh.

19: Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh có những chuẩn mực đạo đức cơ bản nào?

20: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh rèn luyện đạo đức phải dựa theo những nguyên tắc nào?

TL: Nói đi đôi với làm; nêu gương đạo đức; xây đi đôi với chống

21. Đối với dân tộc Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào?

TL: Tài sản tinh thần vô giá

22. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời do những yếu tố nào kết hợp?

23.Theo quan điểm của Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc có vị trí, vai trò như thế nào?

TL: Đại đoàn kết là vấn đề chiến lược đảm bảo thành công của cách mạng; là mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

24. Theo quan điểm của Đảng, nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là gì?

TL: Khối liên minh công – nông – trí thức

25. Thực dân Pháp chính thức xâm lược Việt Nam vào năm nào?

TL: Thưc dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam vào năm 1858

26. Năm 1929 ở Việt nam xuất hiện 3 tổ chức cộng sản đó là những tổ chức nào?

TL: An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

27. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam được tổ chức ở đâu, do ai chủ trì?

TL: Cửu Long – Hương Cảng – Trung Quốc, do Nguyễn Ái Quốc chủ trì

28. Hiện nay nước ta có mấy thành phần kinh tế, kể tên?

29. Hiện nay nước ta có mấy chế độ sở hữu?

TL: Có 3 chế độ sở hữu: Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân

30. Hiện nay nước ta đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nào?

31. Theo quan điểm của Đảng ta trong quá trình phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với cái gì?

TL: Tiến bộ và công bằng xã hội

32. Hãy đưa ra một vài giải pháp nâng cao sức khỏe và tầm vóc con người Việt Nam mà anh (chị) biết?

33. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời khi nào?

TL: Ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914)

34. Em hãy cho biết giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm gì?

TL: Ra đời muộn; bị bóc lột nặng nề; có mối liên minh tự nhiên với nông dân; sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin

35. Giai cấp công nhân Việt Nam sống tập trung chủ yếu ở đâu?

TL: Tập trung sống ở các trung tâm kinh tế quan trọng như vùng mỏ, đồn điền cao su, các thành phố lớn…

36. Giai cấp công nhân Việt Nam có xuất thân từ giai cấp nào?

37. Giai cấp công nhân Việt Nam bị chịu mấy tầng áp bức, kể tên?

TL: Chịu 3 tầng áp bức: Đế quốc, phong kiến và giai cấp tư sản

38. Hãy cho biết giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm gì?

TL: Ra đời muộn; bị bóc lột nặng nề; có mối liên minh tự nhiên với nông dân; sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin

39. Cuộc bãi công của công nhân xưởng máy Ba Son tháng 8/1925 do ai lãnh đạo?

TL: Tôn Đức Thắng

40. Giai cấp công nhân Việt Nam có sứ mệnh lịch sử là gì?

41. Hãy kể tên những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ?

42. Tổ chức tiền thân của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam có tên là gì?

TL: Công hội đỏ Bắc kỳ

43. Mỗi công dân phải tích cực giữ gìn vê sinh môi trường ở những nơi nào?

44. Bảo vệ môi trường “xanh, sạch, đẹp” là trách nhiệm của ai?

TL: Tất cả các quốc gia, cơ quan, tổ chức hay cá nhân con người.

45. Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng là gì?

46. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào nào nhằm bảo vệ môi trường?

TL: Phong trào tết trồng cây gây rừng

47. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2018 là bao nhiêu?

48. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 là bao nhiêu?

TL: 84Tr/ năm

49. Hãy cho biết quy định của luật lao động Việt Nam về độ tuổi lao động là Nam?

TL: Từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi

50. Hãy cho biết quy định của luật lao động Việt Nam về độ tuổi lao động là Nữ?

B. phần câu hỏi: Tự luận – Liên hệ thực tế, bản thân.

Câu 1: Làm rõ vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin, Là học sinh trung cấp nghề anh (chị) cần làm gì để học tập và nhận thức đúng về Chủ nghĩa Mác – Lênin?

* Vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác – Lênin gồm 3 bộ phận: Triết học Mác –Lênin; Kinh tế Chính trị Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học. Mỗi bộ phận có vai trò khác nhau.

+ Triết học Mác –Lênin: là cơ sở lý luận của chủ nghĩa MLN, giúp con người xem xét, nhận thức thế giới một cách đúng đắn nhờ phép biện chứng duy vật thống nhất chặt chẽ. Triết học MLN giúp con người giải thích các sự vật,hiện tượng trong thế giới và sự biến đổi, cải tạo thế giới tự nhiên, xã hội, tư duy.

+ Kinh tế Chính trị Mác – Lênin: Là chìa khoá để giải thích lịch sử phát triển của sản xuất vật chất nói chung.

+ Chủ nghĩa xã hội khoa học phát hiện và luận giải về quá trình tất yếu dẫn đến sự hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

* Là học sinh TCN em cần:

+ Học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác – Lênin nghiêm túc, có phương pháp tiếp thu hiệu quả, có cơ sở khoa học chống lại tư tưởng lạc hậu, phản động.

+ Có thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc và chú ý liên hệ từng nguyên lý để vận dụng vào đời sống, xây dựng tập thể, xã hội.

Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, bản thân anh (chị) cần phải làm gì để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh?

* Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

* Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc

+ Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công. Đoàn kết trước hết tạo ra sức mạnh to lớn, dân vừa là lực lượng vật chất vừa là lực lượng vật chất vừa là sức sáng tạo của trí tuệ. Với tiềm năng đó thì không sự nghiệp chính nghĩa nào không thực hiện thành công.

+ Đoàn kết là mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng, đoàn kết không chỉ đấu tranh thắng lợi, xây dựng thành công mà còn là văn hóa, đạo đức lối sống tốt đẹp của xã hội, đoàn kết để yêu thương nhau.

+ Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân. Thành phần đoàn kết dân tộc là gồm tất cả các giai cấp dân tộc, tôn giáo, đảng phái, cá nhân yêu nước, không kể quá khứ họ đã hớp tác với phe phái nào, chỉ trừ những tên bán nước hại dân. Điểm tương đồng về lợi ích là cơ sở của đoàn kết. Đó là lợi ích của quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân, trong khối đại đoàn kết ấy phải biết nhân nhượng nhau khi giải quyết quan hệ lợi ích.

+ Đại đoàn kết dân tộc được tổ chức trong mặt trận dân tộc thống nhất. trong đó phải sử dụng phương pháp giáo dục thuyết phục, vận động là chủ yếu, hiệp thương trên tinh thần dân chủ, có đấu tranh phê bình để bảo đảm thực hiện mục tiêu chung.

+ Đảng cộng sản vừa là thành viên vừa là lực lượng lãnh đạo mặt trận. Đảng là thành viên của mặt trận, nên trước hết phải đoàn kết toàn Đảng để làm nòng cốt đoàn kết trong mặt trận, phải giữ gìn đoàn kết trong Đảng như gìn giữ con ngươi của mắt mình.

+ Đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế. Mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế, trong đó đoàn kết dân tộc đóng vai trò quyết định, tự lực tự cường dân tộc càng cao, càng có khả năng đoàn kết quôc tế rộng rãi và vững chắc.

* Liên hệ bản thân

Câu 3: Hồ Chí minh là tấm gương đạo đức sáng ngời của DTVN? Anh (chị) cần rèn luyện những phẩm chất gì để học tập tấm gương của Bác?

* Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

* Hồ chí Minh là tấm gương đạo đức sáng ngời

+ Tiếp thu giá trị đạo đức của dân tộc, quê hương, gia đình, tiếp thu tinh hoa đạo đức nhân loại, đạo đức tôn giáo, nhất là chủ nghĩa Mác – Lênin về đạo đức cách mạng, tiêu biểu nhất cho truyền thống của DTVN.

+ Hồ Chí minh là nhà văn hóa lớn, người đã tìm ra con đường cứu nước và đặt nền tảng cho con đường cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Người là hiện thân cho sự trung thành với Đảng, với lợi ích dân tộc.

+ Tấm gương đạo đức của người biểu hiện nổi bật ở phẩm chất tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo, có tầm nhìn xa trông rộng với phong cách lãnh đạo dân chủ, phong cách làm việc khoa học, quý trọng thời gian, giữ gìn kỷ luật, sống mực thước, nêu gương.

+ Văn hóa ứng xử của người tự nhiên, chân tình, cởi mở, chủ động và tế nhị. Lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi, thương yêu con người, hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc ấm no của nhân dân, không ham danh lợi.

* Liên hệ bản thân

Câu 4: Hãy làm rõ chính sách dân số, chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe tầm vóc con người việt Nam của Đảng và Nhà nước ta, bản thân Anh (chị) làm gì để thực hiện tốt chính sách và chiến lược đó?

* Nội dung chính sách dân số và chiến lược nâng cao sức khỏe và tầm vóc con người của nước ta

+ Xây dựng và thực hiên chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam. Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, dân số…

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nội dung thích hợp và hình thức đa dạng về chính sách dân số.

+ Nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới tính và sức khỏe sinh sản nâng cao chất lượng dân số và thể chất, trí tuệ, tinh thần.

+ Khuyến khích và thực hiện mỗi gia đình có từ 1 đến 2 con.

+ Chuẩn mực chung: Phụ nữ sinh con trong độ tuổi 22 - 34; khoảng cách giữa 2 lần sinh từ 3 - 5 năm; mỗi cặp vợ chồng lựa chọn phương pháp tránh thai an toàn và phù hợp; Hạn chế tốc độ tăng dân số…

+ Nghiêm cấm hành vi cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện.

* Liên hệ nhận thức của bản thân

Câu 5: Hãy cho biết những truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, Bản thân Anh (chị) cần làm gì để kế thừa và phát huy những truyền thống ấy?

* Những truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam.

+ Giai cấp công nhân     Việt Nam ngoài có trong mình những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như: yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, tự lực, tự cường, lao động cần cù thông minh sáng tạo, giai cấp công nhân Việt Nam còn có các truyền thống tiêu biểu sau.

+ Giai cấp công nhân Việt Nam là trung tâm đoàn kết của dân tộc. trong mọi biến cố lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay giai cấp công nhân luôn đứng ở vị trí tiên phong là trung tâm đoàn kết với nông dân và các tầng lớp lao động khác.

+ Giai cấp công nhân sớm giành được và giữ vai trò lãnh đạo duy nhất của mình đối với cách mạng. tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, giai cấp công nhân Việt Nam có lý luận tiên tiến dẫn đường, có lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh , có tổ chức chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng nên sớm nắm quyền duy nhất lãnh đạo cách mạng.

+ Truyền thống giữ vững đôc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn khách quan của lịch sử Việt Nam, nhờ gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, cách mạng nước ta đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách và liên tục giành được những thắng lợi.

* Liên hệ bản thân

C. Phần vẽ biểu đồ và nhận xét

1. Có bảng số liệu về cơ cấu kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Năm Nông, lâm, thủy sản Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ
2012 13.5% 53,4% 33,1%
2017 8,52% 59,62% 31,86%

   Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy vẽ biểu đồ và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua?

2. Có bảng số liệu về thu nhập bình quân đầu người của nước ta qua các năm như sau:

ĐVT: USD/ người

Năm 2005 2010 2015 2017
  700 1273 2109 2385

Nguồn: Tổng cục thống kê

     Dựa vào bảng số liệu trên, hãy vẽ biểu đồ và rút ra nhận xét về sự thay đổi của thu nhập bình quân đầu người của nước ta qua các năm?

THÔNG QUA KHOA

 

 

Lường Thị Pó

NGƯỜI LẬP ĐỀ CƯƠNG

 

 

Hoàng Thị Ngọc Lan

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1410779

      Trang web hiện có: 55 khách

Liên kết web