ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT+TRUNG CẤP VTEC

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT+TRUNG CẤP

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (maudonmiengiam.doc)maudonmiengiam.doc 28 kB2019-05-16 01:47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT+TRUNG CẤP

 

 

Kính gửi:

-         Sở Lao động-TB&XH Vĩnh Phúc;

-         Tên cơ sở đào tạo;

-         Phòng Lao động-TB&XH huyện…..(nếu cần phải xác nhận của Phòng LĐTB&XH)

Tên tôi là (viết chữ in hoa có dấu)…………………………………………………...

Sinh ngày……..tháng……….năm……(Ghi bằng số. Nếu không có ngày tháng thì ghi năm)

Hộ khẩu thường trú:…………………., cấp ngày……tháng…….năm……………..

Số giấy CMND( hoặc căn cước công dân):………………………………………….

ngày cấp…………./…../……….nơi cấp……………………………………………

Thuộc hộ ông/bà (ghi rõ họ tên chủ hộ):…………………………………………….

Thuộc đối tượng: (hộ nghèo/hộ cận nghèo/ĐT khác):………………………………

Giấy chứng nhận (hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo):………………..số………………..

Cấp ngày/tháng/năm:…………………Cơ quan cấp…………………………………

Hiện đang theo học tại cơ sở đào tạo:………………………………………………..

Trình độ đào tạo (cao đẳng /trung cấp/chương trình GDTX cấp THPT+trung cấp):………,Khóa:……..Nghề……………………,Lớp:………………,Năm thứ………

Thời gian đào tạo của khóa học: từ tháng/năm………..đến tháng/năm………

Tôi làm đơn này đề nghị được cấp kinh phí hỗ trợ ( ghi rõ học phí hoặc chi phí học tập) theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

                                                                        Ngày………tháng………năm…….

                                                                                           Người viết đơn

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1410782

      Trang web hiện có: 28 khách

Liên kết web