Rà soát và đề xuất kế hoạch đánh giá môn học VTEC

Rà soát và đề xuất kế hoạch đánh giá môn học

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (maurasoat.doc)maurasoat.doc 52 kB2019-05-29 00:59

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT

Số :      /CĐKTKT-TTrKTĐBCL

V/v rà soát và đề xuất kế hoạch đánh giá môn học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày     tháng năm 2019

Kính gửi: Trưởng các khoa

         

Căn cứ kết quả đánh giá rút kinh nghiệm về đánh giá kết quả đào tạo các học phần, môn học, modun (gọi chung là môn học) học kì I của các khoa;

Thực hiện nghị quyết cuộc họp giao ban nhà trường ngày 26 tháng 4 năm 2019 về tăng cường chất lượng đào tạo.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc yêu cầu:       

          1. Các khoa chuyên môn triển khai rà soát chỉnh sửa và rút kinh nghiệm kế hoạch đánh giá môn học của tất cả các ngành và trình độ đào tạo; đề xuất hình thức đánh giá môn học. Quy trình như sau:

          - Họp tổ chuyên môn rút kinh nghiệm và thống nhất hình thức đánh giá cho từng môn học (theo mẫu số 1).

          - Khoa tổng hợp, đóng quyển (theo mẫu số 2) và nộp về phòng TTr-KT&ĐBCL trước ngày 15/6/2019.

2. Phòng TTr-KT&ĐBCL chủ trì kiểm tra, kiểm soát, tổng hợp kết quả và trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

       - Các PHT;

       - Các khoa;

       - Lưu VT; TTr-KT&ĐBCL.

 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 28 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715