Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2018-2019 VTEC

Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2018-2019

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (20-2018Qd.signed.pdf)20-2018Qd.signed.pdf 224 kB2019-05-29 01:14
Download this file (nghi-dinh-91-2017-nd-cp-chinh-phu.pdf)nghi-dinh-91-2017-nd-cp-chinh-phu.pdf 893 kB2019-05-29 01:14
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 63/CĐKTKT-TĐKT Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 5 năm 2019

V/v bình xét các danh hiệu thi đua và

hình thức khen thưởng năm học 2018-2019

Kính gửi: Trưởng các phòng, khoa, trung tâm.

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (đăng trên Website của nhà trường).

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc triển khai công tác bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2018-2019 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức.

Hồ sơ khen thưởng gồm:

- 01 bản thành tích của tập thể, cá nhân đóng quyển (đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

- Phô tô các Quyết định đã được khen thưởng hoặc các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được công nhận để làm minh chứng cho hồ sơ xét khen thưởng.

Yêu cầu: Trưởng các phòng, khoa, trung tâm nghiên cứu nội dung văn bản; triển khai bình xét, gửi biên bản họp, danh sách đề nghị, hồ sơ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019 về phòng TC-HC để tổng hợp (đ/c Lê Thị Ngát)chậm nhất ngày 21/6/2019.

 

Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Nh­ trên;

- L­u: VT, TTTĐKT.

PHỤ TRÁCH

TS. Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 31 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715