Đánh giá chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ giáo viên GDNN

Được đăng ngày Thứ ba, 04 Tháng 6 2019 00:45
Viết bởi Quản trị viên
Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (pl1.doc)pl1.doc 169 kB2019-06-04 00:49
Download this file (pl2.doc)pl2.doc 121 kB2019-06-04 00:50

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số :   /CĐKTKT-TTr,KT&ĐBCL

(V/v Đánh giá chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ giáo viên GDNN)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 6 năm 2019

                                                           

Kính gửi: Trưởng các khoa chuyên môn.

         Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm học 2018- 2019, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc triển khai công tác đánh giá chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo GDNN.

          Yêu cầu:

1. Giáo viên, giảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trung thực trong việc tự đánh giá.

2. Trưởng khoa tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của khoa (Phiếu đánh giá, bảng tổng hợp kết quả đánh giá theo mẫu 01,02,03 trên website www.vtec.edu.vn). Đối với Khoa Khoa học cơ bản, Khoa LLCT và Tổ Giáo dục thể chất đánh giá theo Thông tư số: 30/2009/TT-BGDĐT (Phiếu đánh giá, bảng tổng hợp kết quả đánh giá theo Phụ lục 01,02,03,04 trên website www.vtec.edu.vn)

3. Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng chủ trì, phối hợp các khoa, giáo viên, giảng viên nghiêm túc thực hiện.

4. Khoa nộp kết quả đánh giá (gửi bản mềm Bảng tổng hợp kết quả vào địa chỉ email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) cho Phòng TTr-KT&ĐBCL trước ngày 15/6/2019.

Nơi nhận:

- PHT;

- Các khoa; Tổ GDTC;

- Lưu: VT, TTr-KT&ĐBCL

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Th.S Nguyễn Văn Đồng