Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 và xét khen thưởng HSSV tiên tiến toàn khóa học 2016-2019 VTEC

Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 và xét khen thưởng HSSV tiên tiến toàn khóa học 2016-2019

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 69/CĐKTKT-CTHSSV

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 6 năm 2019

V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2

và xét khen thưởng HSSV tiên tiến

toàn khóa học 2016-2019

Kính gửi: Trưởng phòng, khoa, GVCN các lớp HSSV.

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-CĐKTKT ngày 28/5/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về việc triển khai kế hoạch nghỉ hè năm học 2018-2019, một số công việc khác trước và trong thời gian nghỉ hè.

Để chuẩn bị tốt cho Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các khoa, GVCN thực hiện một số công việc như sau:

1. Chốt danh sách HSSV

Phòng Công tác HSSV chủ trì, phối hợp với các khoa, GVCN kiểm tra danh sách HSSV trên phần mềm quản lý đào tạo, thống nhất, chốt danh sách, số lượng HSSV các lớp xong trước ngày 24/6/2019.

2. Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành quy chế công tác HSSV trong các trường trung cấp, cao đẳng. Các khoa, GVCN đánh giá kết quả rèn luyện HKII năm học 2018-2019 (theo mẫu đính kèm) về phòng Công tác HSSV để tổng hợp (đ/c Trần Văn Thiện)chậm nhất ngày 24/6/2019.

3. Công tác thi đua, khen thưởng

- Các lớp năm cuối (Cao đẳng, Trung cấp, THPT + Trung cấp) tổ chức bình xét, khen thưởng HSSV tiên tiến toàn khóa học 2016-2019.

- Các lớp khối 10, 11 khoa KHCB bình xét, đề nghị tặng Giấy khen cho học sinh đạt danh hiệu tiên tiến năm học 2018-2019.

- Hồ sơ gồm: Danh sách đề nghị, biên bản họp lớp và khoa gửi đồng chí Nguyễn Ánh Điện Phòng Công tác HSSV tổng hợp trình hội đồng khen thưởng Nhà trường trước ngày 24/6/2019 (sau ngày trên, coi như lớp, khoa không có HSSV đạt danh hiệu tiên tiến).

Lãnh đạo khoa đôn đốc GVCN lớp nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT, HSSV.

PHỤ TRÁCH

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Đạt

 

 

 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 LỚP:………………………………

KHÓA HỌC:……………………

STT Họ và tên Ngày sinh Điểm rèn luyện Xếp loại Ghi chú
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Chú ý: Chỉ xếp loại kết quả rèn luyện HSSV thực học trong lớp và đánh giá đúng theo thang điểm 100.

Tổng hợp:

- Loại xuất sắc: ………………..HSSV      Đạt: …………..%

- Loại tốt: ……………………...HSSV      Đạt: …………..%

- Loại khá: ……………………..HSSV      Đạt: …………..%

- Loại trung bình: .……………..HSSV      Đạt: …………..%

- Loại yếu: ……………………..HSSV      Đạt: …………..%

  Vĩnh Yên, ngày…. tháng … năm 2019

TRƯỞNG KHOA

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

   

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1413443

      Trang web hiện có: 52 khách

Liên kết web