ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo nghề nghiệp và giáo đại học công lập) VTEC

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo nghề nghiệp và giáo đại học công lập)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo nghề nghiệp

và giáo đại học công lập)

Kính gửi:

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

Họ và tên:…………………….….....................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………..……………………………………………………………….

Lớp: ..................................Khóa học:..................................Khoa:……...……………….

Mã số sinh viên:………………………. ...........................................................................

Thuộc đối tượng (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định):.............................................. 

…………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.

                                               

Xác nhận của Khoa

Ngày.......tháng........năm........
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429938

      Trang web hiện có: 22 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1