Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên năm học 2019-2020 VTEC

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên năm học 2019-2020

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số: 42 /KH - CĐKTKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến giáo viên,

giảng viên, cán bộ, nhân viên năm học 2019-2020

Thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020, trường Cao đẳng KT- KT Vĩnh Phúc triển khai thực hiện việc lấy ý kiến giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên về các chính sách liên quan đến dạy và học; về công tác quản lý, tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của nhà trường.

I. Mục đích

- Giúp Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trong trường nắm bắt được những tồn tại trong công tác quản lý và phục vụ người học của từng đơn vị trong trường, qua đó có những biện pháp khắc phục những điểm tồn tại nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Giúp các khoa không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng dạy và học, đảm bảo theo đúng chuẩn đầu ra đã công bố, để đào tạo nhân lực ngày càng sát hơn với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

- Giúp mỗi cán bộ, nhân viên trong từng đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu chung của nhà trường.

- Nhà trường có thêm kênh thông tin để tham khảo, nghiên cứu, ra quyết định quản lý kịp thời nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu người học.

- Góp phần thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.

II. Kế hoạch triển khai

 

STT Nội dung công việc Bộ phận phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú
1

Triển khai kế hoạch lấy ý kiến giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên năm học 2019 - 2020

Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Tháng 9/2019
2 Tiến hành lấy ý kiến Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc

Tháng 10/2019

3 Nhập dữ liệu, xử lý, phân tích, thống kê. Tháng 11/2019
4 Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến. Tháng 12/2019

III. Tổ chức thực hiện

- Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc quán triệt và thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên, giảng viên, nhân viên trong đơn vị hiểu rõ mục đích, yêu cầu và kế hoạch triển khai.

- Các cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên được lấy ý kiến phải đánh giá trung thực, khách quan.

- Thông tin phản hồi từ cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên phải được tổng hợp chính xác, trung thực và bảo mật tuyệt đối.

- Phòng Thanh tra KT&ĐBCL chủ trì, phối hợp các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

 
 
Nơi nhận:                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- HT, PHT;                                                                                                           PHỤ TRÁCH
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TTrKT& ĐBCL.                                                                                     (Đã ký)

                         

                                              TS. Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429580

      Trang web hiện có: 48 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1