Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên năm học 2019-2020 VTEC

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên năm học 2019-2020

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số: 41 /KH - CĐKTKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên năm học 2019-2020.
 

          Thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2019 - 2020, trường Cao đẳng KT- KT Vĩnh Phúc triển khai thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi của học sinh, sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên.

I. Mục đích

1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.

2. Tạo thêm cơ sở dữ liệu, kênh thông tin:

- Giúp giáo viên có thể tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy;

- Cán bộ quản lý khoa có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên, giáo viên;

- Nhà trường có thêm cơ sở để đưa ra quyết định quản lý phù hợp;

- Góp phần phòng ngừa những tiêu cực trong hoạt động giảng dạy, phát hiện và nhân rộng những điển hình tốt trong đội ngũ giáo viên;

- Có thêm cơ sở để đánh giá chất lượng giảng viên, giáo viên;

- Góp phần thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

3. Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân, tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên.

II. Kế hoạch triển khai

STT

Nội dung công việc

Bộ phận phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú
1 Triển khai kế hoạch lấy ý kiến HSSV về công tác giảng dạy của GV/GV năm học 2019-2020 Các phòng, khoa Từ 15/8/2019 - 25/8/2019
2 Tiến hành lấy ý kiến (HK I) Các khoa, GV, HSSV Từ 15/12/2019 - 15/1/2020
3 Tiến hành lấy ý kiến (HK II) Các khoa, GV, HSSV Từ 01/4/2020 - 05/6/2020
4 Tổng hợp phiếu Từ 06/6/2020 - 30/6/2020
5 Báo cáo kết quả lấy ý kiến với Lãnh đạo trường Từ 02/7/2020 - 10/07/2020

III. Tổ chức thực hiện

- Trưởng các phòng, khoa quán triệt và thông báo đến tất cả cán bộ, giáo viên giảng viên trong đơn vị hiểu rõ về mục đích, yêu cầu và kế hoạch triển khai việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên.

- Thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên phải được tổng hợp chính xác, trung thực và bảo mật tuyệt đối.

- Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng chủ trì, phối hợp các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện.

IV. Đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên

1. Cách đánh giá

- Đánh giá theo thang điểm 100

- Điểm đánh giá là điểm trung bình cộng theo công thức sau:

       2. Xếp loại

- Loại giỏi: từ 80 ÷ 100 điểm và trong các tiêu chí mức A có tỷ trọng A≥ 50%, và mức D có tỷ trọng D≤ 5%

- Loại khá: từ 70÷ cận 80 điểm và trong các tiêu chí mức D có tỷ trọng D≤ 10%

- Loại Trung bình khá: từ 60÷ cận 70 điểm và trong các tiêu chí mức D có tỷ trọng D≤ 15%

- Loại Trung bình: từ 50 ÷ cận 60

- Loại yếu: dưới 50 điểm

Khi đủ điểm ở các mức xếp loại nhưng điều kiện các mức A và D ở các tiêu chí chưa đạt sẽ bị hạ 1 bậc xếp loại.

 
Nơi nhận:                                                              
-PHT;                                                                                                      
- Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TTrKT& ĐBCL.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429581

      Trang web hiện có: 42 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1