MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC VTEC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC

Trong thời kỳ mới, sự phát triển nền kinh tế thị trường đầy sôi động đã tạo nên những khởi sắc về mọi mặt đời sống vật chất; sự bùng nổ của công nghệ thông tin đang biến thế giới trở thành “thế giới phẳng”. Bối cảnh đó tác động không nhỏ đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên; đặt học sinh, sinh viên trước những nguy cơ và thách thức lớn. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc hiện tại đang có 1993 đoàn viên thanh niên ở 72 chi đoàn, trong đó có 61% Đoàn viên là nam, 39% Đoàn viên là nữ. Trình độ văn hóa, nhận thức của đoàn viên thanh niên nhà trường tương đối đồng đều. Từ thực tiễn hoạt động học tập, hoạt động Đoàn, có thể nhận thấy học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh phúc có những biểu hiện về lý tưởng cách mạng trên cả hai mặt tích cực và hạn chế.

Về mặt tích cực: Học sinh, sinh viên được trang bị có hệ thống kiến thức lý luận chính trị thông qua các môn học giáo dục chính trị, pháp luật, trong đó bao gồm các phần về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,… Trong trường, một bộ phận học sinh, sinh viên rất có ý thức học tập, nghiêm túc cầu thị, ham học hỏi, có lý tưởng cách mạng.

Về mặt hạn chế: Lý tưởng chính trị của các em chưa trở thành vấn đề túc trực, thôi thúc các em trong quá trình học tập rèn luyện. Lý tưởng cách mạng còn mờ nhạt, không quan tâm đến những vấn đề chính trị hoặc khó khăn trong định hướng chính trị. Nhiều em rơi vào tình trạng giao động, thiếu niềm tin vào chủ nghĩa xã hội.

Từ những hạn chế bài viết đưa ra một số giải pháp góp phần đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho học, sinh viên trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc như sau:

Thứ nhất, Đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên phù hợp với đặc điểm tâm lý của các em thời nay. Đó là sự đa dạng hóa các hình thức tiếp cận và gáo dục như: thông qua các Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa nhà trường với học sinh, sinh viên. Quán triệt trong các đoàn thể khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể tăng cường gặp gỡ trao đổi, gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em để kịp thời định hướng tư tưởng, giải quyết nguyện vọng chính đáng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các em.

Giáo dục lý tưởng cách mạng cần bớt khẩu hiệu, thay vì nhồi nhét vào đầu các em bằng những lý thuyết mang tính hình thức thì nên gắn với sự kiện nổi bật với cách chuyền tải phù hợp với tâm lý các em. Những hoạt động giáo dục chính trị phải lồng ghép khéo léo trong các hoạt động vui chơi giải trí, tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho học sinh, sinh viên tránh xa các ảnh hưởng xấu của mạng xã hội;

Thứ hai, Đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên phải gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ nhằm tạo nên sự hấp dẫn, lối cuốn được các em, đồng thời phát huy sở trường công nghệ đang trở thành thế mạnh của học sinh, sinh viên hiện nay;

Thứ ba, Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và đổi mới công tác giảng dạy các học phần lý luận chính trị trong nhà trường. Đội ngũ giáo viên giảng dạy các học phần lý luận chính trị có vị trí đặc biệt quan trọng trong giáo dục lý tưởng cách mạng theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sinh viên. Vì vậy, Đảng và Nhà nước cần phải tiếp tục có chính sách khuyến khích đào tạo, nâng cao trình độ của các thầy, cô giáo giảng dạy các học phần lý luận Mác - Lênin. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên phải gắn liền giữa lý luận và thực tiễn, định hướng và hình thành cho học sinh, sinh viên tình cảm, lý tưởng phấn đấu học tập và rèn luyện;

Thứ tư, Tăng cường vai trò của các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên. Cần đẩy mạnh sâu, rộng, đa dạng, thiết thực hơn các hoạt động bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; phát động phong trào: thanh niên vì ngày mai lập thân, lập nghiệp; về nguồn; coi trọng công tác phát triển Đảng; theo dõi bồi dưỡng sinh viên ưu tú kết nạp Đảng… góp phần tạo cơ hội cho đoàn viên được rèn luyện và phát triển toàn diện;

Thứ năm, Cần tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh phong trào tự học tập, tự rèn luyện của học sinh, sinh viên. Nâng cao khả năng tự học tập, tự rèn luyện lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên chính là tạo điều kiện tâm lý tốt nhất để lý tưởng của các em không bị giao động trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng chỉ có ý nghĩa khi bản thân các em tự nhận thức, tự lĩnh hội được chân thực giá trị của nội dung giáo dục và từ đó biến nội dung ấy thành nguyên tắc, hành động chi phối suy nghĩ và hoạt động của chính bản thân.

 

 

Lường Thị Pó - Khoa LLCT

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429584

      Trang web hiện có: 28 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1