Thành tích đạt được VTEC

Thành tích của tập thể:

* Năm học 2008 - 2009:

1. Bằng khen của UBND tỉnh : 02
2. Tập thể lao động xuất sắc : 05
3. Giấy khen : 02

* Năm học 2009 - 2010:

1. Tập thể lao động xuất sắc : 03
2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 01
3. Giấy khen : 11

* Năm học 2010 - 2011:

1. Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ : 01
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 02
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 01
4. Tập thể lao động xuất sắc : 05
5. Tập thể lao động tiên tiến : 07
6. Giấy khen : 10

* Năm học 2011 - 2012:                                                                              

1. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
2. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
3. Tập thể lao động xuất sắc : 08
4. Tập thể lao động tiên tiến : 04

* Năm học 2012 - 2013:

1. Huân chương lao động hạng nhì : 01
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 01
4. Tập thể lao động xuất sắc : 06
5. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
6. Tập thể lao động tiên tiến : 06
7. Giấy khen : 02

*Năm học 2013 - 2014:

1. Cờ thi đua của TTCP : 01
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
3. Tập thể lao động xuất sắc : 07
4. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
5. Tập thể lao động tiên tiến : 07

         *  Năm học 2014 - 2015

1. Lao động tiên tiến : 06
2. Lao động xuất sắc : 06
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 04
4. Cờ thi đua UBND tỉnh : 01

* Năm học 2015 - 2016

1. Lao động tiên tiến : 05
2. Lao động xuất sắc            : 05
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 04
4. Bằng khen của LĐLĐ tỉnh : 01
5. Cờ thi đua UBND tỉnh : 02
6. Bằng khen của TTCP : 01

* Năm học 2016 - 2017

1. Lao động tiên tiến : 07
2. Lao động xuất sắc            : 06
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
4. Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam : 01
5. Cờ thi đua UBND tỉnh : 01
6. Bằng khen của TTCP : 01
7. Cờ thi đua của TTCP : 01

* Năm học 2017 - 2018

1. Lao động tiên tiến : 17
2. Lao động xuất sắc            : 04
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
4. Cờ thi đua UBND tỉnh : 02
5. Huân chương lao động hạng nhất : 01
6. Bằng khen của TTCP : 01
7. Cờ thi đua của TTCP : 01

* Năm học 2018 - 2019

1. Lao động tiên tiến

: 16

2. Lao động xuất sắc           

: 03

3. Bằng khen của UBND tỉnh

: 02

4. Cờ thi đua UBND tỉnh

: 01

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1433253

      Trang web hiện có: 40 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1