Thành tích đạt được VTEC

Thành tích của tập thể:

* Năm học 2008 - 2009:

1. Bằng khen của UBND tỉnh : 02
2. Tập thể lao động xuất sắc : 05
3. Giấy khen : 02

* Năm học 2009 - 2010:

1. Tập thể lao động xuất sắc : 03
2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 01
3. Giấy khen : 11

* Năm học 2010 - 2011:

1. Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ : 01
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 02
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 01
4. Tập thể lao động xuất sắc : 05
5. Tập thể lao động tiên tiến : 07
6. Giấy khen : 10

* Năm học 2011-2012:                                                                              

1. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
2. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
3. Tập thể lao động xuất sắc : 08
4. Tập thể lao động tiên tiến : 04

* Năm học 2012 - 2013:

1. Huân chương lao động hạng nhì : 01
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 01
4. Tập thể lao động xuất sắc : 06
5. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
6. Giấy khen : 02
 

*Năm học 2013 - 2014:

1. Cờ thi đua của TTCP : 01
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
3. Tập thể lao động xuất sắc : 07
4. Bằng khen của UBND tỉnh : 03

         *  Năm học 2014 - 2015

1. Lao động xuất sắc : 06
2. Bằng khen của UBND tỉnh : 04
3. Cờ thi đua UBND tỉnh : 01

* Năm học 2015 - 2016

1. Lao động xuất sắc  : 05
2. Bằng khen của UBND tỉnh       : 04
3. Bằng khen của LĐLĐ tỉnh : 01
4. Cờ thi đua UBND tỉnh : 02
5. Bằng khen của TTCP : 01
 

* Năm học 2016 - 2017

1. Lao động xuất sắc : 06
2. Bằng khen của UBND tỉnh             : 03
3. Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam : 01
4. Cờ thi đua UBND tỉnh : 01
5. Bằng khen của TTCP : 01
6. Cờ thi đua của TTCP : 01

* Năm học 2017 - 2018

1. Lao động xuất sắc  : 04
2. Bằng khen của UBND tỉnh           : 03
3. Cờ thi đua UBND tỉnh : 02
4. Huân chương lao động hạng nhất : 01
5. Bằng khen của TTCP : 01
6. Cờ thi đua của TTCP : 01

* Năm học 2018 - 2019

1. Lao động xuất sắc   : 03
2. Bằng khen của UBND tỉnh         : 02
3. Cờ thi đua UBND tỉnh : 01
4. Cờ Thi đua của TTg Chính Phủ : 01

* Năm học 2019 - 2020

1. Giấy khen : 09
2. Lao động xuất sắc  : 03
2. Bằng khen của UBND tỉnh           : 01
3. Cờ thi đua UBND tỉnh : 01
4. Cờ Thi đua của TTg Chính Phủ : 01
5. Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc : 01
 

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438880

      Trang web hiện có: 21 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715