Thành tích của tập thể:

* Năm học 2008-2009:

1. Giấy khen : 02
2. Tập thể lao động xuất sắc : 05
2. Bằng khen của UBND tỉnh : 02

* Năm học 2009-2010:

1. Giấy khen : 11
2. Tập thể lao động xuất sắc : 03
3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 01

* Năm học 2010-2011:

1. Tập thể lao động tiên tiến : 07
2. Giấy khen : 10
3. Tập thể lao động xuất sắc : 05
4. Bằng khen của UBND tỉnh : 01
5. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 02
6. Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ : 01

* Năm học 2011-2012:                                                                             

1. Tập thể lao động tiên tiến : 04
2. Tập thể lao động xuất sắc : 08
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
4. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01

* Năm học 2012-2013:

1. Tập thể lao động tiên tiến : 06
2. Giấy khen : 02
3. Tập thể lao động xuất sắc : 06
4. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
5. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
6. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 01
7. Huân chương lao động hạng nhì : 01

*Năm học 2013-2014:

1. Tập thể lao động tiên tiến : 07
2. Tập thể lao động xuất sắc : 07
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
4. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
1. Cờ thi đua của TTCP : 01

         *  Năm học 2014-2015

1. Lao động tiên tiến : 06
2. Lao động xuất sắc : 06
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 04
4. Cờ thi đua UBND tỉnh : 01

* Năm học 2015-2016

1. Lao động tiên tiến : 05
2. Lao động xuất sắc : 05
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 04
4. Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh : 01
5. Cờ thi đua UBND tỉnh : 02
6. Bằng khen của TTCP : 01

* Năm học 2016-2017

1. Lao động tiên tiến : 07
2. Lao động xuất sắc : 06
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
4. Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam : 01
5. Cờ thi đua UBND tỉnh : 01
6. Bằng khen của TTCP : 01
7. Cờ thi đua của TTCP : 01

* Năm học 2017-2018

Lao động tiên tiến : 17
Lao động xuất sắc    : 04
Bằng khen của UBND tỉnh : 03
Cờ thi đua UBND tỉnh : 02
Huân chương lao động hạng nhất : 01

* Năm học 2018-2019

Lao động tiên tiến : 16
Giấy khen : 02
Lao động xuất sắc    : 03
Bằng khen của UBND tỉnh : 02
Cờ thi đua UBND tỉnh : 01
Cờ thi đua của TTgCP : 01

* Năm học 2019-2020

Lao động tiên tiến : 14
Giấy khen : 09
Lao động xuất sắc    : 03
Bằng khen của UBND tỉnh : 01
Cờ thi đua UBND tỉnh : 01
Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh : 01

* Năm học 2020 - 2021

Lao động tiên tiến : 14
Giấy khen : 09
Lao động xuất sắc    : 03
Bằng khen của UBND tỉnh : 01
Cờ thi đua UBND tỉnh : 01

            * Năm học 2021 - 2022

  Lao động tiên tiến :
  Giấy khen :
  Lao động xuất sắc    :
  Bằng khen của UBND tỉnh :
  Cờ thi đua UBND tỉnh :