Kết quả thành tích VTEC

Thành tích của tập thể:

* Năm học 2008-2009:

1. Bằng khen của UBND tỉnh : 02
2. Tập thể lao động xuất sắc : 05
3. Giấy khen : 02

* Năm học 2009-2010:

1. Tập thể lao động xuất sắc : 03
2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 01
3. Giấy khen : 11

* Năm học 2010-2011:

1. Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ : 01
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 02
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 01
4. Tập thể lao động xuất sắc : 05
5. Tập thể lao động tiên tiến : 07
6. Giấy khen : 10

* Năm học 2011-2012:                                                                              

1. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
2. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
3. Tập thể lao động xuất sắc : 08
4. Tập thể lao động tiên tiến : 04

* Năm học 2012-2013:

1. Huân chương lao động hạng nhì : 01
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 01
4. Tập thể lao động xuất sắc : 06
5. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
6. Tập thể lao động tiên tiến : 06
7. Giấy khen : 02

*Năm học 2013-2014:

1. Cờ thi đua của TTCP : 01
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
3. Tập thể lao động xuất sắc : 07
4. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
5. Tập thể lao động tiên tiến : 07

         *  Năm học 2014-2015

1. Lao động tiên tiến : 06
2. Lao động xuất sắc : 06
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 04
4. Cờ thi đua UBND tỉnh : 01

* Năm học 2015-2016

1. Lao động tiên tiến : 05
2. Lao động xuất sắc            : 05
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 04
4. Bằng khen của LĐLĐ tỉnh : 01
5. Cờ thi đua UBND tỉnh : 02
6. Bằng khen của TTCP : 01

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1395063

      Trang web hiện có: 44 khách

Liên kết web