Ban giám hiệu

01)  TS: Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách

02)  ThS: Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng

Các phòng

* Phòng Đào tạo:

01)  ThS: Tạ Phúc Lợi - Trưởng phòng

02)  ThS: Phạm Thành Trung - Phó trưởng phòng

* Phòng Tổ chức - Hành chính:

01)  TS: Nguyễn Hữu Phước - Trưởng phòng

02)  CN: Lê Thị Ngát - Phó trưởng phòng

* Phòng Thanh tra:

01)  ThS: Bùi Văn Dương - Trưởng phòng

02)  ThS: Nguyễn Thị Tâm - Phó trưởng phòng

* Phòng Khoa học công nghệ và đối ngoại:

01)  TS: Đoàn Quang Thắng - Trưởng phòng

02)  ThS: Lưu Đăng Khoa - Phó trưởng phòng

* Phòng Kế hoạch tài chính:

01)  TS: Lê Thị Hướng - Trưởng phòng

02)  CN: Cao Đức Quang - Phó trưởng phòng

* Phòng Quản trị đời sống:

01)  CN: Nguyễn Duy Sỹ - Trưởng phòng

* Phòng Công tác HSSV:

01)  ThS: Nguyễn Ánh Điện - Trưởng phòng

02)  ThS: Trần Văn Thiện - Phó trưởng phòng

03)  ThS: Nguyễn Văn Kiệt - Phó trưởng phòng

Các Khoa

* Khoa Kinh tế:

01)  TS: Ngô Thị Cẩm Linh - Trưởng Khoa

02)  ThS: Tạ Đình Chiến - Phó trưởng khoa

* Khoa Điện-Điện tử:

01)  ThS: Lê Hải Tài - Trưởng Khoa

02)  ThS: Tạ Quang Duy - Phó trưởng khoa

* Khoa Cơ khí:

01)  ThS: Đỗ Cao Cường - Phó trưởng khoa

* Khoa CNTT:

01)  ThS: Dương Thị Thanh Loan - Trưởng Khoa

02)  ThS: Nguyễn Văn Chung - Phó trưởng khoa

* Khoa - Khoa học cơ bản:

01)  ThS: Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Khoa

02)  ThS: Nguyễn Quang Nhật - Phó trưởng khoa

03)  ThS: Nguyễn Xuân Quang - Phó trưởng khoa

 * Khoa LLCT:

01)  ThS: Lường Thị Pó - Trưởng Khoa

 * Khoa KTNN:

01)  ThS: Phạm Thanh Vũ - Trưởng khoa

02)  ThS: Trần Quang Ngát - Phó trưởng khoa

Trung tâm tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp

01)  ThS: Vũ Đức Hạnh - Giám đốc trung tâm

Trung tâm tin học ngoại ngữ

 01)  TS: Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng (phụ trách trung tâm)