V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 VTEC

V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 22/TB-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

 

Thực hiện Điều 115 - Bộ luật lao động của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2012 quy định về nghỉ lễ, tết, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 như sau:

Dịp Tết Dương lịch năm 2020 toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên nhà trường được nghỉ thứ Tư, ngày 01/01/2020.

Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 yêu cầu:

- Các đơn vị phối hợp với phòng QT-ĐS cho kiểm tra an toàn cháy nổ; chốt, khóa cửa các phòng học, phòng thực hành, nhà kho, xưởng, KTX… nhằm phòng ngừa tình huống xấu xảy ra.

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện đúng cam kết đã ký về ANTT, ATGT.

- Trưởng các đơn vị báo cáo kịp thời với lãnh đạo nhà trường những diễn biến xấu xảy ra để xử lý.

Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Nơi nhận:                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Website của nhà trường.

- Lưu: VT.

PHỤ TRÁCH

 

(Đã ký)

                      TS. Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1433246

      Trang web hiện có: 39 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1