THÔNG BÁO VỀ VIỆC HSSV TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG NGỪA DỊCH COVID -19 VTEC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HSSV TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG NGỪA DỊCH COVID -19

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 04/TB-CĐKTKT           Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v HSSV tiếp tục nghỉ học để phòng ngừa dịch Covid-19

 

Thực hiện Văn bản số 756/UBND-VX2 ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo:

1. HSSV trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 22/02/2020 để phòng ngừa dịch Covid-19.

2. Trong thời gian HSSV nghỉ để phòng ngừa dịch Covid-19, các phòng, khoa, trung tâm thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nội dung Kế hoạch số 02b/KH-CĐKTKT ngày 03/02/2020 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Yêu cầu: Trưởng các khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo tới toàn thể HSSV và phụ huynh HSSV các nội dung trên./.

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Website của nhà trường.

- Lưu: VT.

PHỤ TRÁCH

 

(Đã ký)

  TS. Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429932

      Trang web hiện có: 21 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1