THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT HOẶC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH VĨNH PHÚC, BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021 VTEC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT HOẶC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH VĨNH PHÚC, BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (Thong_bao_de_xuat_dat_hang_NVKHCN_2021.doc)Thong_bao_de_xuat_dat_hang_NVKHCN_2021.doc 95 kB2020-03-05 09:33

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số:  09/TB-CĐKTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc, bắt đầu thực hiện từ năm 2021

            Kính gửi: Trưởng các phòng, khoa, trung tâm

Căn cứ Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 27/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc, bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo:

1. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021 tới toàn thể cán bộ, giảng viêntrong toàn trường.           

            2. Hồ sơ đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bao gồm:

      - Công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc: Mẫu A1-ĐXNV-VP.

      - Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học): Mẫu B1-ĐXĐH-VP.

      - Công văn dề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm): Mẫu B2-ĐXĐH-VP.

      - Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (dùng cho dự án khoa học và công nghệ): Mẫu B3-ĐXĐH-VP.

            Hồ sơ (công văn và mẫu phiếu) download tại Website:www.vtec.edu.vn/phòng khoa/phòng Khoa học công nghệ và đối ngoại.

            3. Thời hạn đăng ký: Hồ sơ đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh gửi về phòng KHCN&ĐN chậm nhất ngày 25/3/2020;đồng thời gửi file vào địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: KHCN&ĐN, VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                          

(Đã ký)

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Đồng

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 104 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715