KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI VIỆC LÀM” NĂM 2020 VTEC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI VIỆC LÀM” NĂM 2020

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số:   24     /KH-CĐKTKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 9 tháng 6  năm 2020

                                

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC “NGÀY HỘI VIỆC LÀM” NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức ngày hội việc làm năm 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Vĩnh Phúc về đào tạo gắn với việc làm, sử dụng lao động.

- Tạo điểu kiện hỗ trợ cho HSSV tốt nghiệp ra trường tiếp cận thông tin về việc làm, tham gia dự tuyển vào các vị trí việc làm có yêu cầu phù hợp;

- Tổ chức các hoạt động và cung cấp thông tin về việc làm;

- Từng bước tạo lập mối quan hệ bền vững giữa Nhà trường - Doanh nghiệp trong việc tạo cơ hội việc làm cho HSSV và tuyển dụng HSSV tốt nghiệp vào làm việc;

- Xây dựng, quảng bá uy tín, thương hiệu các chuyên ngành đào tạo của nhà trường;

- Tạo điều kiện cho HSSV thực hành ngay chuyên môn khi đang ngồi trên nghế nhà trường

- HSSV có khoản thu nhập khi còn đang ngồi trên nghế nhà trường.

2. Yêu cầu

- Trung tâm tuyển sinh & QHVDN chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện đảm bảo tính khoa học, tính chuyên nghiệp và trang trọng, hiệu quả;

- Trưởng các phòng, khoa phối hợp chặt chẽ với Trung tâm tuyển sinh & QHVDN trong công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch;

- Công tác tổ chức đảm bảo tính chuyên nghiệp cao.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: Ngày 26 tháng 6 năm 2020 (Thứ sáu)

2. Địa điểm: Tại Hội trường, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

3. Thành phần tham dự:

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm; BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên trường, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường

- Các Công ty, Doanh nghiệp (13- 15 đơn vị),

- Toàn thể HSSV và phụ huynh của HSSV Trung cấp, Cao đẳng chuẩn bị tốt nghiệp năm 2020(có danh sách số lượng các khoa đính kèm)

III. NỘI DUNG

1. Trình tự thực hiện

- 10/6/2019 - 26/6/2020: Tuyên truyền thông tin, kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” trên Website, báo mạng, facebook,….; Tiếp nhận và gửi thư mời đến các đơn vị tham gia tuyển dụng;

- Ngày 15/6/2020: Họp Ban tổ chức “Ngày hội việc làm”;

- Ngày 16/6 đến ngày 20/6/2020: Các Đơn vị tham gia tuyển dụng treo băng zôn quảng cáo; chuyển giấy mời tới khách mời (phụ huynh HSSV)

- Ngày 25/6/2020: Họp Ban tổ chức “Ngày hội việc làm” rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất công tác tổ chức ngày 26/6/2020;

- Ngày 26/6/2020: Tổ chức “Ngày hội việc làm”.

2. Quy định đối với Doanh nghiệp

- Đảm bảo việc tuyển dụng không làm trái với những quy định của pháp luật;

- Các đơn vị tự chuẩn bị poster để trang trí, giới thiệu về đơn vị mình, gửi thông tin tuyển dụng về Trung tâm Tuyển sinh & QHVDN trước ngày 20/6/2020.

3. Quy định đối với HSSV

- HSSV chuẩn bị tốt nghiệp năm 2020 tham gia “Ngày hội việc làm” năm 2020;

- Chuẩn bị bộ hồ sơ xin dự tuyển: Đơn xin dự tuyển (theo mẫu)

- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để tham gia phỏng vấn với các doanh nghiệp, trang phục gọn gàng, tác phong chuẩn mực.

4. Công tác chuẩn bị

- Trung tâm Tuyển sinh & QHVDNN:

+ Tập hợp các thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp cung cấp cho khoa chuyên môn.

+ Chuẩn bị mẫu: Đơn xin dự tuyển, hướng dẫn GVCN phát cho HSSV và giấy mời đại biểu;

+ Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị để thực hiện tổ chức “Ngày hội việc làm” năm 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tính chuyên nghiệp cao;

+ Chủ trì, phối hợp với phòng QTĐS lên sơ đồ vị trí ngồi của khách mời, HSSV trong hội trường đảm bảo trang trọng, khoa học;

- Các khoa, đơn vị trực thuộc; Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, giáo viên chủ nhiệm thông báo đến toàn thể HSSV chuẩn bị tốt nghiệp năm 2020 và phụ huynh;

- Phòng KHCN&ĐN đưa thông tin trên Website của nhà trường;

- Phòng QTĐS chuẩn bị vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà trường; hội trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Tuyển sinh & QHVDN

- Triển khai kế hoạch, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tham dự theo kế hoạch, tổ chức buổi tuyển dụng của các doanh nghiệp.

- Mời và đón tiếp doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng;

- Mời và đón tiếp Đài Truyền hình Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc.

- Đưa tin, bài lên website, trang pangage của Nhà trường;

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Công tác lễ tân, nước uống, khánh tiết;

- Phối hợp với Trung tâm TS&QHDN, các khoa trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra ngày hội việc làm.

3. Phòng Quản trị đời sống

- Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng;

- Phối hợp với Trung tâm TS&QHDN bố trí bàn tuyển dụng cho các doanh nghiệp đến tham gia tuyển dụng.

4. Phòng Công tác HSSV

Quản lý HSSV trong thời gian các Công ty tuyển dụng

5. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

         Bố trí đội sinh viên tình nguyện phối hợp với phòng TC - HC đảm bảo công tác an ninh, trật tự, đón tiếp khách mời; phối hợp với các khoa bố trí, quản lý HSSV tham gia dự tuyển.

6. Các khoa chuyên môn

            - Thông báo kế hoạch tổ chức, thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp đến toàn thể HSSV Trung cấp, Cao đẳng năm cuối;

            - Chủ động phối hợp với TTTS &QHDN để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng;

- Tổ chức cho HSSV tham gia tuyển dụng đăng ký và lập danh sách những HSSV đăng ký tham gia tuyển dụng về Trung tâm Tuyển sinh & QHVDN trước ngày 20/6/2020 (liên hệ trực tiếp đ/c Dương: 0977 631 986). Chỉ đạo GVCN đôn đốc HSSV tham gia đầy đủ, đúng giờ; quản lý HSSV ngồi đúng vị trí, đảm bảo chương trình được diễn ra nghiêm túc, hiệu quả;

- Gửi giấy mời, chủ động liên hệ với phụ huynh HSSV; cử giáo viên đón tiếp, hướng dẫn phụ huynh HSSV của khoa chu đáo, trang trọng.

- Khoa KHCB phối hợp với các khoa chuyên môn phân công GVCN đôn đốc học sinh tham dự đầy đủ và quản lý học sinh, duy trì sỹ số đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra ngày hội việc làm

7. Chương trình làm việc:

Thời gian Nội dung Chủ trì/ Thực hiện
7h30 – 8h00 Đón tiếp đại biểu

Trung tâm TS&QHDN

Lãnh đạo các Khoa

8h00-8h15 Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu Đ/c Vũ Đức Hạnh
8h15 – 9h00 Giới thiệu về các đơn vị tuyển dụng Đ/c Chu Thị Dương
9h00 – 11h00 Các đơn vị tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp TT TS&QHDN; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội SV
11h00-11h15 Bế mạc Đ/c Vũ Đức Hạnh

Trên đây, là kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” năm 2020. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận                               

- PHT;

- Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Phòng, khoa, trung tâm;

- ĐTr, Hội SV;

- Lưu VT, TTTS&QHDN.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

THS. Nguyễn Văn Đồng

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 79 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715