KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG KHOÁ HỌC 2017-2020 VTEC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG KHOÁ HỌC 2017-2020

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:43/KH-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP KHỐI THPT+TC, TCVÀ CAO ĐẲNG KHOÁ HỌC 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-CĐKTKT ngày 25/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về việc triển khai kế hoạch hè năm học 2019-2020. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức buổi lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp khối THPT+TC, TC,Cao đẳngkhoá học 2017-2020, tốt nghiệp năm 2020 như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:

+ TC, THPT+TC: bắt đầu từ 7h30ngày 20/8/2020.

+ Cao đẳng: bắt đầu từ 7h30ngày 21/8/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường lớn.

II. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

+ Thành phần: BGH, các đồng chí Trưởng, Phó phòng, khoa, Trung tâm, giáo viên chủ nhiệm, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trường và 567 học sinh, sinh viên khoá học 2017-2020.

            - Chương trình làm việc:

TT Nội dung chương trình Người thực hiện Ghi chú
1 Ổn định tổ chức TS. Nguyễn Hữu Phước TP TC-HC
2 Tuyên bố lý do và điều hành chương trình bế giảng TS. Nguyễn Hữu Phước TP TC-HC
3 Báo cáo tổng kết khoá học. ThS. Tạ Phúc Lợi TP Đào tạo
4 Phát biểu chúc mừng TS Nguyễn Văn Đạt PHTPT
5 Phát biểu cảm tưởng của HSSV

HSSV khoa Cơ khí,

Khoa KHCB

6 Đọc Quyết định khen thưởng. ThS. Nguyễn Ánh Điện TP CT HSSV
7 Đọc Quyết định công nhận tốt nghiệp và phát bằng đại diện. ThS. Nguyễn Ánh Điện TP CT HSSV
8 Kết thúc chương trình ThS. Nguyễn Ánh Điện TP CT HSSV

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác HSSV: Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp các phòng khoa tổ chức tốt lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

2. Phòng TC - HC: Công tác tổ chức khánh tiết, lễ tân, đảm bảo an ninh trật tự khu vực tổ chức buổi lễ.

3. Phòng QTĐS: Chuẩn bị hội trường, kê bàn ghế, loa đài, nước uống, vệ sinh trong và ngoài hội trường.

4. Phòng Đào tạo: Chuẩn bị và đọc báo cáo tổng kết khóa học.

5. Trung tâm tuyển sinh và QHVDN: Cử cán bộ hướng dẫn, tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

6. Các khoa chuyên môn: Lãnh đạo khoa, GVCN có mặt trong buổi lễ (Khoa Cơ khí chọn cử 01 SV, khoa KHCB chọn cử 01 HS viết bài phát biểu cảm tưởng).

GVCN có trách nhiệm thông báo học sinh, sinh viên trang phục nghiêm túc, mang CMND (Căn cước công dân) để lấy bằng và quản lý học sinh, sinh viên trong suốt thời gian buổi lễ đảm bảo trang trọng, nghiêm túc.

Trong quá trình tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp nếu có vướng mắc các bộ phận chủ động phối hợp với phòng Công tác HSSV đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PHT;

- Lưu: VT, CTHSSV.  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Đạt

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 49 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715