TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH BẠCH HẦU VTEC

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH BẠCH HẦU

              UBND TỈNH VĨNH PHÚC
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -   KỸ THUẬT
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 104/CĐKTKT-QTĐS

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 7 năm 2020

     V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch hầu

 

Kính gửi: Trưởng, Phó các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Văn bản số 1277/SLĐTBXH-DN ngày 15/7/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch hầu.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh Bạch hầu đang lây lan rộng trong cộng đồng; để chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn không để xuất hiện trường hợp mắc bệnh Bạch hầu trong trường học. Nhà trường đề nghị Trưởng, Phó các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

            1. Thực hiện tốt công tác lồng ghép các nội dung tuyên truyền về bệnh Bạch hầu đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường thông qua các kênh truyền thông, buổi sinh hoạt tập thể để có trách nhiệm trong việc phòng, chống bệnh Bạch hầu.

            2. Triển khai thực hiện các hoạt động vệ sinh phòng, chống bệnh tại nơi làm việc, lớp học đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, có đủ ánh sáng.

3. Phòng Quản trị - Đời sống chủ động tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hướng dẫn CBCNV, GV và HSSV khi có dấu hiệu của bệnh, phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Tổ chức việc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch bệnh.

Đề nghị Trưởng, Phó các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT, Y tế.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

  ThS. Nguyễn Văn Đồng

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 17 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715