CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

Được đăng ngày Thứ ba, 01 Tháng 9 2020 03:40
Viết bởi Quản trị viên

Phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua chi bộ khoa Công nghệ thông tin luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

           Khoa Công nghệ thông tin hiện có hơn 400 HSSV đây là nguồn dự bị có chất lượng bổ sung đảng viên cho Đảng. Kết nạp sinh viên vào Ðảng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có tri thức, có phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Chi bộ khoa Công nghệ thông tin hiện nay có 09 đảng viên, trong đó có 02 đảng viên là sinh viên.

Chi bộ thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của quần chúng trong các chi đoàn, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những quần chúng ưu tú. Giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí, vai trò của Đảng. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng.

       Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ, những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đưa ra nhận xét đánh giá, góp ý. Do đó trong thời gian qua chi bộ khoa Công nghệ thông tin luôn đảm bảo công tác phát triển đảng theo đúng kế hoạch, chỉ tiêu mà chi bộ đề ra.

              Một số hình ảnh của Chi bộ khoa Công nghệ thông tin:

              

               

Đ/c Dương Thị Thanh Loan - Bí thư Chi bộ tặng hoa cho các Đảng viên mới

               Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Công nghệ thong tin

Dương thị Thanh Loan - Khoa Công nghệ thông tin