RÀ SOÁT, THỐNG KÊ CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHƯA BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG ĐỀ THI, CÂU HỎI THI VTEC

RÀ SOÁT, THỐNG KÊ CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHƯA BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG ĐỀ THI, CÂU HỎI THI

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (Cong_van_ra_soat_ngan_hang_de_2020.doc)Cong_van_ra_soat_ngan_hang_de_2020.doc 51 kB2020-10-07 07:57

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số :      / CĐKTKT-TTr,KT&ĐBCL

V/v Rà soát, thống kê các môn học/mô-đun chưa biên soạn ngân hàng đề thi, câu hỏi thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Trưởng các khoa chuyên môn

Thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra ,thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc triển khai công tác biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi cho các môn học (mô-đun). Để đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch sát với yêu cầu thực tế, Nhà trường yêu cầu:

1. Trưởng khoa tổ chức rà soát, thống kê các môn học (mô-đun) chưa thực hiện biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và cao đẳng liên thông. (Thống kê theo mẫu phiếu 01 trên website www.vtec.edu.vn ).

2. Các khoa chuyên môn nộp bảng thống kê cho Phòng TTr-KT&ĐBCL trước ngày 06/10/2020.(gửi bản mềm theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

3. Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thực hiện tổng hợp và xây dựng kế hoạch biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi cho năm học 2020-2021 trình Hiệu trưởng phê duyệt./.

Nơi nhận:

- PHT;

- Các khoa chuyên môn;

- Lưu: VT, TTr-KT&ĐBCL

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Th.S Nguyễn Văn Đồng

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438880

      Trang web hiện có: 12 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715