THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG GỐP Ý KIẾN DỰ THẢO CÁC QUY CHẾ NĂM 2021 VTEC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG GỐP Ý KIẾN DỰ THẢO CÁC QUY CHẾ NĂM 2021

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (Quy_che_danh_gia_xep_loai_chat_luong_nam_2021.doc)Quy_che_danh_gia_xep_loai_chat_luong_nam_2021.doc 213 kB2021-03-19 03:09
Download this file (quy_che_nang_luong_truoc_thoi_han_2021.doc)quy_che_nang_luong_truoc_thoi_han_2021.doc 95 kB2021-03-19 03:20
Download this file (quy_che_thi_dua_khen_thuong_nam_2021.doc)quy_che_thi_dua_khen_thuong_nam_2021.doc 130 kB2021-03-19 03:22
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 36/CĐKTKT-TCHC Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 3 năm 2021

V/v đóng góp ý kiến Dự thảo các Quy chế năm 2021

 

Kính gửi: Trưởng các phòng, khoa, trung tâm.

Nhằm phát huy dân chủ rộng rãi, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng chuyên môn và đảm bảo công tác nội vụ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, nhà trường tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số quy chế như sau:

1. Quy chế quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

2. Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức và người lao động của trường Cao đẳng  Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

3. Quy chế công tác Thi đua - Khen thưởng của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

(Bản dự thảo Quy chế gửi vào địa chỉ Gmail của Trưởng các đơn vị và đăng tải trên website nhà trường: www.vtec.edu.vn)

Nhà trường yêu cầu Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai lấy ý kiến đóng góp rộng rãi CB, GV, NV đơn vị mình về nội dung dự thảo các Quy chế sửa đổi bằng văn bản (có mẫu kèm theo) gửi về phòng TC-HC (Bà Nguyễn Thị Hạnh) chậm nhất ngày 31/3/2021 để tổng hợp, nghiên cứu, chỉnh sửa, ban hành các Quy chế. Đơn vị nào không nộp đúng hạn coi như đồng ý với nội dung dự thảo các Quy chế.

Yêu cầu: Trưởng các phòng, khoa, trung tâm thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian./.

Nơi nhận:
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Như trên;

- Lưu: VT.

PHỤ TRÁCH

 (Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 25 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715