THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2021 VÀ NGHỈ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4/2021, NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5/2021 VTEC

THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2021 VÀ NGHỈ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4/2021, NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5/2021

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 13/TB-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Giờ làm việc mùa hè năm 2021 

và nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Chiến thắng (30/4/2021),

ngày Quốc tế lao động (01/5/2021) 

            Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2021 và nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Chiến thắng (30/4/2021), ngày Quốc tế lao động (01/5/2021):

1.  Giờ làm việc mùa hè năm 2021

Bắt đầu từ ngày 16/4/2021, nhà trường thực hiện giờ làm việc mùa hè, cụ thể:

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h00’ đến 11h00’;

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30’ đến 17h30’.

2. Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Chiến thắng (30/4/2021) và ngày Quốc tế lao động (01/5/2021)

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động năm 2019, cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV được nghỉ:

- 01 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) tức ngày 21/4/2021;

- 01 Ngày Chiến thắng 30/4/2021 (Thứ sáu) và 01 Ngày Quốc tế lao động 01/5/2021 (Thứ bảy). Đối với Ngày Quốc tế lao động 01/5/2021, cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV được nghỉ bù vào ngày 03/5/2021. Như vậy, cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV sẽ có 04 ngày nghỉ liên tục từ 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021.

Yêu cầu: Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Phó Hiệu trưởng;                                                                                           

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Trang web của nhà trường;

- Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

  ThS. Nguyễn Văn Đồng

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 31 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715