VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA XÉT NGHIỆM TỰ NGUYỆN VTEC

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA XÉT NGHIỆM TỰ NGUYỆN

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO  ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT

Số: 76  /CĐKTKT-KHCN&ĐN

V/v tuyên truyền chủ trương thực hiện xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm.

 

  Căn cứ Công văn số 514 /STTTT-TTBCXB ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền chủ trương thực hiện xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện. Nhằm đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, sớm phát hiện các ca dương tính, qua đó khoanh vùng các ổ dịch, phòng và chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Nhà trường triển khai tới các phòng, khoa, trung tâm thực hiện một số nội dung như sau:

1. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai, tuyên truyền, thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và HSSV trong nhà trường về chủ trương xã hội hóa xét nghiệm Covid -19 tự nguyện (có trả tiền) tại 4 đơn vị được giới thiệu thực hiện xét nghiệm gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Lạc Việt.

- Đối với những trường hợp F1 đang cách ly tập trung, lệ phí xét nghiệm sẽ được nhà nước chi trả

- Đối với các trường hợp F2, F3, F4… kinh phí thực hiện xét nghiệm do cá nhân tự chi trả.

2. Lập danh sách cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và HSSV  đăng ký xét nghiệm Covid -19 tự nguyện (có trả tiền) gửi về Đồng chí Nguyễn Duy Sỹ Trưởng phòng Quản trị đời sống trước ngày 21/5/2021.

Yêu cầu Trưởng các phòng, khoa, trung tâm nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Phó Hiệu trưởng;

- Như trên;

- Lưu: VT, KHCN&ĐN.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Đồng

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 38 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715