VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÍ ĐIỆN TỬ KHÔNG DỪNG VTEC

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÍ ĐIỆN TỬ KHÔNG DỪNG

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO  ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT

Số:  84/CĐKTKT-KHCN&ĐN

V/v tuyên truyền kiểm soát ô nhiễm

 môi trường không khí và sử dụng

dịch vụ phí điện tử không dừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng năm 2021

                                    Kính gửi: Các phòng, khoa trung tâm.

  Thực hiện Công văn số 639/STTTT-TTBCXB ngày 25/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và sử dụng dịch vụ thu phí không dừng.

Nhà trường yêu cầu trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV nội dung sau:

1.Tuyên truyền về việc kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Tuyên truyền về chất lượng không khí và các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường không khí để cán bộ, giáo viên, HSSV Nhà trường chủ động có biện pháp ngăn ngừa các nguy cơ và tác hại của ô nhiễm không khí.

Nội dung số liệu quan trắc môi trường không khí được cung cấp từ nguồn thông tin chính thức của các cơ quan có thẩm quyền về quản lý chất lượng không khí ở trung ương và địa phương gồm;

          - Thông tin đăng tải chính thức trên website của Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ vea.gov.vn và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI) trên ứng dụng VNAir.

          - Công bố và cảnh báo về chất lượng không khí tại các trạm quan trắc quốc gia, được cập nhật và công khai 24/24 tại địa chỉ cem.gov.vn.

         2. Tuyên truyền sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

          Các phòng, khoa, trung tâm nghiêm túc thực hiện nội dung công việc trên.

Nơi nhận:

- Phó Hiệu trưởng;

- Như trên;

- Lưu: VT, KHCN&ĐN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Đồng

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 23 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715