VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 130/KH-UBND VÀ VĂN BẢN 3923/UBND-VX1 NGÀY 24/5/2021 CỦA UBND TỈNH VTEC

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 130/KH-UBND VÀ VĂN BẢN 3923/UBND-VX1 NGÀY 24/5/2021 CỦA UBND TỈNH

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO  ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT

Số:  88/CĐKTKT-KHCN&ĐN

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND và Văn bản 3923/UBND-VX1 ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các phòng, khoa trung tâm.

   Thực hiện Công văn số 985/SLĐTBXH-DN ngày 27/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND và Văn bản số 3923/UBND-VX1 ngày 24/5/2021.

Nhà trường yêu cầu trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV một số nội dung sau:

            1. Nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND và Văn bản số 3923/UBND-VX1 ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh. Các phòng, khoa, trung tâm truy cập vào địa chỉ sau để tải văn bản:

http://soldtbxh.vinhphuc.gov.vn/noidung/vanban/Pages/chi-tiet-vbdh.aspx?ItemId=213

            2. Lồng ghép nội dung về giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên vào các môn học giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng, an ninh.

            3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha); các biện pháp cai nghiện thuốc lá tới cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên.

            4. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Treo biển báo cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, giảng đường, lớp học.

            5. Đẩy mạnh hoạt động giám sát việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong trường học và có hình thức động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.

            6. Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021:

            - Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu về chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá 31/5.

            - Các thông tin về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tài liệu truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá; tài liệu tư vấn cai nghiện thuốc lá; tài liệu về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; hướng dẫn giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá có thể tìm hiểu và tải về từ trang thông tin điện tử: www.vinacosh.gov.vn

            Các phòng, khoa, trung tâm nghiêm túc thực hiện nội dung công việc trên.

Nơi nhận:

- Phó Hiệu trưởng;

- Như trên;

- Lưu: VT, KHCN&ĐN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Đồng

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 36 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715