Chuẩn đầu ra VTEC

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT VĨNH PHÚC

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (Chuan_dau_ra_he_trung_cap_2020.doc)Chuan_dau_ra_he_trung_cap_2020.doc 272 kB2021-09-01 03:49
Download this file (Chuan_dau_ra__he_cao_dang_2020.doc)Chuan_dau_ra__he_cao_dang_2020.doc 260 kB2021-09-01 03:49

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 390/QĐ-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng,

Trung cấp của trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC

Căn cứ Quyết định số 8254/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc;

Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng TTrKT&ĐBCL.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc gồm: (Danh mục các ngành kèm theo).

Điều 2. Chuẩn đầu ra là cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo, tổ chức đào tạo kiểm tra giám sát quá trình đào tạo, liên kết giữa trường với doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động xã hội nghề nghiệp khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm học 2021-2022. Trưởng các đơn vị trực thuộc, giáo viên, giảng viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TTrKT&ĐBCL.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

 

 

TS. Nguyễn Văn Đạt

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG,

TRUNG CẤP NĂM 2021TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT- KT VĨNH PHÚC

(Kèm theo Quyết định số: 390/QĐ-CĐKTKT ngày 25 tháng 8 năm 2021)

STT Ngành đào tạo

Trình độ

đào tạo

Mã ngành Ghi chú
          1          Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Cao đẳng 6510305
          2          Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử Cao đẳng 6510303
          3          Điện công nghiệp Cao đẳng 6520227
          4          Kế toán Cao đẳng 6340301
          5          Quản trị kinh doanh Cao đẳng 6340404
          6          Dịch vụ thú y Cao đẳng 6640201
          7          Truyền thông và mạng máy tính Cao đẳng 6480104
          8          Công nghệ Kỹ thuật cơ khí Cao đẳng 6510201
          9          Công nghệ ô tô Cao đẳng 6510216
        10        Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trung cấp 5520205
        11        Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử Trung cấp 5510303
        12        Điện công nghiệp và dân dụng Trung cấp 5520223
        13        Kế toán doanh nghiệp Trung cấp 5340302
        14        Kỹ thuật chế biến món ăn Trung cấp 5810207
        15        Chăn nuôi thú y Trung cấp 5620120
        16        Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính Trung cấp 5480102
        17        Tin học văn phòng Trung cấp 5480203
        18        Cắt gọt kim loại Trung cấp 5520121
        19        Điện công nghiệp Trung cấp 5520227
        20        Công nghệ ô tô Trung cấp 5510216
        21        Thống kê Trung cấp 5460201

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438880

      Trang web hiện có: 23 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715