TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VTEC

TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT


Số: 162/CĐKTKT-KHCN&ĐN 

    V/v tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến

kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

                           Kính gửi: Các khoa chuyên môn.

          Thực hiện Công văn số 1823/SLĐTBXH-GDNN ngày 31/8/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên. Nhà trường yêu cầu trưởng các khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớpthực hiện nội dung công việc như sau:

1. Nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh (Sao gửi kế hoạch kèm theo).

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn học sinh, sinh viên tương tác an toàn trên không gian mạng; khả năng tự đọc tin, phân biệt được nội dung an toàn có thể tiếp cận và loại bỏ những nội dung, thông tin sai lệch, thông tin vi phạm pháp luật; phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập.

Các khoanghiêm túc thực hiện nội dung công việc trên.

Nơi nhận:

- Phó Hiệu trưởng phụ trách;

- Như trên;

- Lưu: VT, KHCN&ĐN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Đồng

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 35 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715