HƯỚNG DẪN THỦ TỤC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NĐ81/2021/NĐ-CP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 VTEC

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NĐ81/2021/NĐ-CP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (Mau_dơn_mien_giam_hoc_phi.doc)Mau_dơn_mien_giam_hoc_phi.doc 41 kB2021-10-18 09:56
Download this file (Nghi_dinh_81_Quy_dinh_ve_co_che_thu_quan_ly_hoc_phi_chinh_sach_mien_giam_hoc_phi.doc)Nghi_dinh_81_Quy_dinh_ve_co_che_thu_quan_ly_hoc_phi_chinh_sach_mien_giam_hoc_phi.doc 401 kB2021-10-18 09:56
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 195/CĐKTKT-HSSV Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 10 năm 2021

HƯỚNG DẪN

Thực hiện quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

theo NĐ81/2021/NĐ-CP học kỳ I, năm học 2021-2022

            Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

            Trường Cao đẳng KT- KT Vĩnh Phúc hướng dẫn HSSV thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ đang học tập tại trường học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau:

            I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

            1. Đối tượng được miễn học phí

- Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Học sinh, sinh viên khuyết tật.

- Người học các trình độ trung cấp, cao đng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ; hoặc cả cha và mẹ; hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người quy định ở Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 29/5/2017 của Chính phủ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

2. Đối tượng được giảm học phí

2.1. Các đối tượng được giảm 70% học phí

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Các đối tượng được giảm 50% học phí

Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

3. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập

- Học sinh phổ thông khối giáo dục thường xuyên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Học sinh phổ thông khối giáo dục thường xuyên bị khuyết tật.

- Học sinh phổ thông khối giáo dục thường xuyên có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Học sinh phổ thông khối giáo dục thường xuyên ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

II. HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

1. Sinh viên Cao đẳng; học sinh Trung cấp tốt nghiệp THPT

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu).

- Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, CMTND hoặc thẻ CCCD đối với HSSV thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

- Giấy chứng nhận thương, bệnh binh, người có công do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp; Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận; Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của Ủy ban dân tộc cấp tỉnh; Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

2. Học sinh Trung cấp tốt nghiệp THCS

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu).

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

2. Học sinh THPT + TC

* Đối tượng được miễn, giảm học phí

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu).

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

* Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập ( theo Mục 3)

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận; Sổ, giấy chứng nhận hộ nghèo; Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của Ủy ban dân tộc cấp tỉnh; Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

* Chú ý:

- Các loại giấy tờ theo hồ sơ của HSSV đều được chứng thực.

- HSSV thuộc đối tượng nghèo và cận nghèo theo quy định phải làm hồ sơ theo năm dương lịch.

- HSSV đang tạm dừng học tập xin học trở lại hoặc chuyển trường phải làm đơn xin tiếp tục hưởng chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

- Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ và Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đăng trên website nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng, Phó các khoa

- Triển khai văn bản hướng dẫn tới toàn thể GVCN trong khoa;

- Kiểm tra, đôn đốc GVCN thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV đúng đối tượng và thời gian quy định.

2. Giáo viên chủ nhiệm

- Hướng dẫn HSSV hoàn thiện hồ sơ thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đúng đối tượng.

- Lập danh sách HSSV được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập nộp đủ hồ sơ về khoa tổng hợp đúng thời gian quy định.

- Chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về độ chính xác hồ sơ HSSV.

3. Phòng Công tác HSSV

- Hướng dẫn thực hiện quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

- Tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo từng khoa; tổng hợp phân loại theo đối tượng và trình Ban giám hiệu nhà trường ký duyệt.

4. Thời gian nhận hồ sơ

- Khoa KTNN: ngày 22/10/2021 - Khoa CNTT: ngày 26/10/2021
- Khoa Kinh tế: ngày 22/10/2021 - Khoa Điện-ĐT: ngày 27/10/2021
- Khoa Cơ khí: ngày 25/10/2021 - Khoa KHCB: ngày 28/10/2021

Các khoa tổng hợp hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập của các lớp HSSV gửi về phòng Công tác HSSV trực tiếp cho đ/c Lê Thị Ngát - ĐT: 0914.788.199 theo thời gian trên.

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Lập dự toán kinh phí miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập hàng năm trình cấp trên xét duyệt.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ81/2021/NĐ-CP của Chính phủ học kỳ I, năm học 2021-2022. Nhà trường yêu cầu Trưởng, Phó phòng Công tác HS-SV, KH-TC, các Khoa và GVCN nghiêm túc triển khai hướng dẫn tới HSSV trong toàn trường đảm bảo đúng đối tượng, thời gian quy định./.

Nơi nhận:                                                                                              

   - BGH;

   - Các đơn vị trực thuộc;

   - Lưu: VT, CT HSSV.  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

 

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Đạt

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 70 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715