ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ HƯỞNG TUẤT 1 LẦN CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2021/TT-BLĐTBXH NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA BLĐTBXH VTEC

ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ HƯỞNG TUẤT 1 LẦN CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2021/TT-BLĐTBXH NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA BLĐTBXH

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong đó có bổ sung thêm điều 27a sau điều 27 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015. Quy định như sau:

          Điều 27a. Lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần

          1. Khi xác định tuổi của con để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất trong trường hợp thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì con dưới 6 tuổi được tính đến hết tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 6 tuổi.

          2. Các trường hợp đã được giải quyết trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng theo đúng quy định của pháp luật thì không được trả lại trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng đã nhận để giải quyết hưởng lại trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.”

- Theo điều 69 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định như sau:

          Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;

3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

4. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế”.

          Theo Khoản 3 điều 69 Bộ Luật lao động năm 2014 có quy định trường hợp mà nhân thân người chết được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, mà không muốn hưởng tuất hàng tháng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất 1 lần thì phía BHXH sẽ giải quyết theo nguyện vọng của người được hưởng, trừ trường hợp nếu có con dưới 06 tuổi , con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì không được nhận tuất 1 lần mà bắt buộc phải nhận tuất hàng tháng. Việc xác định suy giảm khả năng lao động 81 % rất là rõ ràng không gây tranh cãi trong quá trình thực hiện, nhưng việc xác định con dưới 06 tuổi lại gây tranh cãi. Mốc dưới 06 tuổi ở đây có trường hợp cho rằng là từ 05 tuổi trở xuống, có trường hợp cho rằng từ 06 tuổi trở xuống, có trưởng hợp cho rằng tính đủ 06 tuổi đổ xuống. Chính vì vậy việc thực thi rất khó thực hiện, gây nhiều tranh cãi, ở Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH lại không hướng dẫn về điểm này, chính vì vậy thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2021 đã bổ sung thêm điều 27a, như trên, việc bổ sung đó đã quy định rất rõ ràng về quy định trường hợp con dưới 06 tuổi.

          Theo khoản 1 điều 27a của Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có quy đinh: “Con dưới 06 tuổi được tính đến hết tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 06 tuổi”.

          Ví dụ cháu Thanh, sinh tháng 3 năm 2000, đến tháng 3 năm 2006 cháu đủ 6 tuổi, vậy tháng liền kề được tính ở đây là tháng 4 năm 2006. Nếu gia đình cháu Thanh giải quyết chế độ tuất từ tháng 4 năm 2006 được hưởng trợ cấp tuất 1 lần theo nguyện vọng gia đình. Nếu việc giải quyết chế độ tuất từ tháng 3 quay trở lại sẽ chỉ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Đào Thị Hương Nga - Khoa LLCT

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982 790 924
Mr. Bình 0989 465 017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988 265 268
Mr. Hải 0963 892 678
Mrs. Thúy 0988 384 555
Mr. Thọ 0972 141 081
Mrs. Yến 0982 628 428
Mrs Lan 0972 579 533
Mss. Phương 0348 671 196

Lượt truy cập

1440693

      Trang web hiện có: 167 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715