KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA HSSV TỐT NGHIỆP NĂM 2021 VTEC

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA HSSV TỐT NGHIỆP NĂM 2021

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM TUYỂN SINH& QHDN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

KẾ HOẠCH

Khảo sát tình trạng việc làm của HSSV tốt nghiệp năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 4/11/2016 của Chính phủ về việc giao Bộ GD&ĐT "công bố sinh viên ra trường có việc làm ở từng trường đại học, từng ngành học", Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm;

Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của Trung tâm Tuyển sinh & Quan hệ với doanh nghiệp;

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, Trung tâm Tuyển sinh & QHVDN xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Khảo sát, báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia thị trường lao động sau khi tốt nghiệp. Thu nhận thông tin khách quan, chính xác về sản phẩm đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, giúp nhà trường có căn cứ điều chỉnh công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỉ lệ HSSV tốt nghiệp có việc làm.

- Công khai với xã hội về tỷ lệ HSSV có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Bổ sung số liệu minh chứng Báo cáo tự đánh giá hàng năm của nhà trường.

- Báo cáo khảo sát HSSV tốt nghiệp là một trong các cơ sở để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký mở mã ngành đào tạo...đồng thời, để phục vụ cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo quy định.

2. Yêu cầu

- Việc khảo sát phải đảm bảo khách quan, trung thực; nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra và có đầy đủ minh chứng phục vụ công tác kiểm tra, xác minh thông tin báo cáo.

- Việc khảo sát là yêu cầu bắt buộc đối với nhà trường, là cơ sở để Bộ giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động TB&XH giám sát chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của nhà trường.

- Việc khảo sát phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÔNG CỤ KHẢO SÁT

1. Đối tượng khảo sát

- Sinh viên các ngành hệ cao đẳng tốt nghiệp năm 2021: 170 HS

- Học sinh các lớp trung cấp tốt nghiệp năm 2021: 400 HS.

2. Nội dung khảo sát

Khảo sát tình hình việc làm của HSSV tốt nghiệp thông qua các nội dung cơ bản sau:

- Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp có việc làm sau tốt nghiệp.

- Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp sau khi ra trường làm đúng, gần hoặc trái ngành đào tạo; tỷ lệ HSSV đang tiếp tục học lên các bậc cao hơn.

- Mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng của HSSV tốt nghiệp với công việc hiện tại.

- Đánh giá về kỹ năng và kiến thức được nhà trường trang bị và đáp ứng trong công việc.

3. Công cụ và nội dung khảo sát 

Sử dụng bộ câu hỏi đã được điều chỉnh trên cơ sở kết quả của cuộc khảo sát trước và thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành qui định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Phiếu hỏi được chia làm 2 phần như sau:

Phần thứ nhất: Các câu hỏi về thực trạng việc làm của người học sau 1 năm tốt nghiệp bao gồm: thời gian có việc làm lần đầu tiên; nơi công tác; thông tin tìm việc làm; lĩnh vực công tác; mức thu nhập; mức độ hài lòng với công   việc hiện tại.

Phần thứ hai: Các câu hỏi về kỹ năng và kiến thức được nhà trường trang bị và đáp ứng trong công việc.

III. QUY TRÌNH KHẢO SÁT

1. Tổ chức khảo sát

- Lập cơ sở dữ liệu về HSSV đã tốt nghiệp (số điện thoại, email)

- Thiết kế phiếu khảo sát.

- Gửi phiếu khảo sát đến HSSV đã tốt nghiệp.

2. Xử lý kết quả

Sau khi nhận kết quả của HSSV, thống kê và báo cáo kết quả cho BGH nhà trường và các đơn vị có liên quan.

3. Sử dụng kết quả

Giúp cho nhà trường và phòng, khoa, bộ môn có chuyên ngành đào tạo bổ sung, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế xã hội.

IV. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NGHIỆM VỤ

TT  Nội dung công việc Thời gian Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả
          1          Lập kế hoạch điều tra khảo sát 01-05/3/2021 TTTS

Kế

hoạch

          2          Thiết kế các loại biểu mẫu, phiếu điều tra.- Lập dự trù kinh phí để phục vụ điều tra. 01-05/3/2021 TTTS Phòng KHTC Biểu mẫu và dự trù KP
          3          Lập danh sách sinh viên, cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp cần khảo sát (có địa chỉ liên lạc) 01-05/3/2021 TTTS Các khoa Danh sách
          4          Tiến hành điều tra 10/3 - 10/4/2021 TTTS Các đơn vị liên quan Số liệu điều tra
          5          Tổng hợp phiếu điều tra, tổng hợp số liệu theo mẫu Trước 15/4/2021 TTTS Các khoa Tổng hợp điều tra của khoa
          6          Tổng hợp toàn bộ kết quả điều tra và viết báo cáo tổng kết báo cáo BGH 20 - 25/4/2021 TTTS Báo cáo
       Vĩnh phúc, ngày 02 tháng 03 năm 2022
        BAN GIÁM HIỆU                  TRUNG TÂM TS&QHVDN
                  (Duyệt)

GIÁM ĐỐC

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 64 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715