THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4, NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 NĂM 2022 VTEC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4, NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 NĂM 2022

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 14/TB-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch),

ngày Chiến thắng (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022

 

            Căn cứ Điều 112, Bộ luật Lao động năm 2019, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Chiến thắng (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022 như sau:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) tức ngày 10/4/2022, trùng ngày Chủ nhật nên viên chức, người lao động, HSSV được nghỉ nghỉ bù vào ngày thứ Hai, 11/4/2022;

- Ngày Chiến thắng (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022 trùng ngày thứ Bảy, Chủ nhật nên viên chức, người lao động, HSSV được nghỉ bù vào các ngày thứ Hai, 02/5/2022 và thứ Ba, 03/5/2022. Như vậy, cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV sẽ có 04 ngày nghỉ liên tục từ 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022.

Yêu cầu: Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Phó Hiệu trưởng   

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Trang web của nhà trường;

- Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Văn Đồng

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438880

      Trang web hiện có: 19 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715