KẾ HOẠCH XÂY DỰNG UY TÍN CỦA KHOA

Được đăng ngày Thứ tư, 18 Tháng 11 2015 00:28
Viết bởi Quản trị viên
Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (KH xay dung TH 2015.doc)KH xay dung  42 kB2015-11-18 00:27

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT VĨNH PHÚC

KHOA………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Vĩnh Phúc, ngày   tháng   năm 2015

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG UY TÍN CỦA KHOA…..

I. Mục tiêu

II. Đánh giá thực trạng

1. Thực trạng về uy tín của khoa ( Các khoa xác định rõ khoa đã có uy tín hay chưa)

2. Nguyên nhân

III. Xây dựng uy tín

1. Giáo dục tư tưởng cho cán bộ giáo viên

- Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

- Giáo dục ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ

- Tăng cường ý thức trách nhiệm, tính tự lực tự cường, chủ động sáng tạo để vượt qua những thách thức mới

- .…

2. Giáo dục rèn luyện cho học sinh sinh viên

- Đạo đức lối sống

- Ý thức tổ chức kỷ luật

- Tác phong công nghiệp

- Ý thức chấp hành pháp luật

- .…

3. Phát triển đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp...

4. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo

5. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả dạy học, hiệu quả đào tạo

6. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá

7. Tăng cường cơ sở vật chất

8. Thực hiện nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, bài giảng

9. Nâng cao hiệu quả quản lý, công tác quản trị nhân lực

10. Tạo dựng văn hóa trường học gắn với thương hiệu trường

11. Thiết lập các tiêu chí đánh giá uy tín

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các mục tiêu cụ thể đặt ra

2. Thực hiện kế hoạch xây dựng uy tín

STT Nội Dung Người (nhóm) chịu trách nhiệm Thời gian Ghi chú
1 Giáo dục tư tưởng cho CBGV      
2 Giáo dục rèn luyện cho học sinh sinh viên      
3 Phát triển đội ngũ      
4 Xây dựng và PT CTĐT      
......        
         
         

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                        TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Thảo