ĐÁNH GIÁ CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VTEC

ĐÁNH GIÁ CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (Bieu_mau_01_02_03_thong_tu_08.doc)Bieu_mau_01_02_03_thong_tu_08.doc 128 kB2023-06-02 10:17
Download this file (Bieu_mau_thong_tu_20.doc)Bieu_mau_thong_tu_20.doc 335 kB2023-06-02 10:31
Download this file (Danh_gia_chuan_nghe_nghiep_giao_vien.doc)Danh_gia_chuan_nghe_nghiep_giao_vien.doc 50 kB2023-06-02 10:15

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số : 98/CĐKTKT-TTr,KT&ĐBCL

V/v Đánh giá chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của

nhà giáo GDNN.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Trưởng các khoa, Tổ trưởng bộ môn.

Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017; Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm học 2022- 2023, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc triển khai công tác đánh giá chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo GDNN.

Yêu cầu:

1. Giáo viên, giảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trung thực trong việc tự đánh giá chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tự đánh giáđối với nhà giáo dạy lý thuyết, thực hành trình độ trung cấp, cao đẳng: Có 03 tiêu chí, 15 tiêu chuẩn, 40 chỉ số; đối với nhà giáo dạy tích hợp trình độ trung cấp, cao đẳng: Có 03 tiêu chí, 15 tiêu chuẩn, 42 chỉ số; Tổng sổ điểm đánh giá tối đa đối với nhà giáo dạy lý thuyết hoặc thực hành trình độ trung cấp, cao đẳng là 80 điểm; nhà giáo dạy tích hợp trình độ trung cấp, cao đẳng là 84 điểm.

2. Trưởng khoa tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc, thực chất và chịu trách nhiệm đảm bảo khi đánh giá nhà giáo đúng theo phân công giảng dạy cũng như kết quả đánh giá của khoa theo quy định biểu mẫu của Thông tư 08 và các chỉ số của Thông tư 21 nêu trên; (Phiếu đánh giá, bảng tổng hợp kết quả đánh giá theo mẫu 01,02,03 trên website www.vtec.edu.vn). Đối với Khoa Khoa học cơ bản, Khoa LLCT và Tổ Giáo dục thể chất đánh giá theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.. (Ví dụ về minh chứng sử dụng, phiếu đánh giá, bảng tổng hợp kết quả đánh giá theo Phụ lục I, II, III, trên website www.vtec.edu.vn).

3. Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng chủ trì, phối hợp các khoa, giáo viên, giảng viên nghiêm túc thực hiện.

4. Khoa gửi kết quả đánh giá (Bản in và bản đánh máy Bảng tổng hợp kết quả vào địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) đến Phòng TTr-KT&ĐBCL trước ngày 17/6/2023./.

Nơi nhận:

- PHT;

- Các khoa; Tổ GDTC;

- Lưu: VT, TTr-KT&ĐBCL

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Đạt

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 52 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715