Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản trị đời sống VTEC

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản trị đời sống

I. Chức năng:

      Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về XDCB, mua sắm tài sản vật tư. Quản lý, sửa chữa thường xuyên, định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Công tác sản xuất đảm bảo đời sống cán bộ, GV, viên chức và HS-SV. Công tác y tế, vệ sinh môi trường. 

II. Nhiệm vụ:

1. Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về  công tác XDCB;  công tác mua sắm vật tư trang thiết bị làm việc và phục vụ đào tạo, quản lý, sửa chữa , bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác điện nước, công tác y tế, công tác môi trường; nhà ăn cán bộ, học sinh. 

2.1. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý, sửa chữa tài sản:

     Quản lý tài sản được giao. Tham mưu cho lãnh đạo về việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác XDCB. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan quản lý, bảo trì, sửa chữa tài sản, thiết bị, lớp học, nhà cửa vật kiến trúc của trường theo đúng quy định của nhà nước.

2.2. Công tác mua sắm, quản lý trang thiết bị:

    - Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, lắp đặt, bảo trì các trang thiết bị  phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy CBCNV, giảng viên, giáo viên và học tập của học sinh - sinh viên;

     - Đôn đốc, kiểm tra các khoa, lớp HS-SV sử dụng phòng học, sử dụng các trang thiết bị đúng mục đích, quy trình kỹ thuật, nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ của công;

     - Phối hợp với phòng TC-KT thực hiện kiểm kê tài sản, đồng thời đề xuất ý kiến xử lý các loại tài sản theo đúng thủ tục quản lý tài sản của Nhà nước.

2.3. Công tác quản lý điện nước, tăng âm loa máy:

      - Quản lý duy trì thực hiện tốt các quy định sử dụng điện, nước đảm bảo an toàn tuyệt đối, tiết kiệm;

      - Chịu trách nhiệm về thủ tục thanh toán số điện, nước tiêu thụ của nhà trường, các hộ gia đình trong và ngoài trường;

      - Thiết kế và lắp đặt các hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, nhằm phục vụ tốt cho làm việc, đời sống, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS-SV trong trường;

      - Quản lý tăng âm, loa đài phục vụ tốt cho các hội nghị, sinh hoạt, học tập văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền của nhà trường.

2.4. Công tác sản xuất, y tế, đời sống và môi trường:

      - Tổ chức thực hiện tốt công tác SX và dịch vụ phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS-SV trong trường;

     - Quản lý và thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng tránh cháy nổ, chăm sóc cây xanh cảnh quan sư phạm đảm bảo “Xanh, sạch, đẹp”. Công tác phòng chống cháy nổ. Công tác phục vụ ăn ở, sinh hoạt làm việc cho CBCNV, giảng viên, giáo viênvà học sinh - sinh viên;

     - Thực hiện tốt công tác khám sức khoẻ, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ,sơ cấp cứu, BHYT cho CBCNV, giảng viên, giáo viênvà học sinh - sinh viên. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của ngành y tế và cấp trên về công tác y tế, môi trường, phòng chống dịch bệnh. Quản lý, sử dụng, xây dựng kế hoạch bổ sung tủ thuốc và các dụng cụ y tế của nhà trường.

3. Quản lýcán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc phòng quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

(Kèm theo Quyết định số: 21b/ QĐ-TCĐKTKT, ngày 08 tháng 02  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc) 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1397600

      Trang web hiện có: 85 khách

Liên kết web