Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá môn học

Được đăng ngày Thứ ba, 08 Tháng 3 2016 01:48
Viết bởi Quản trị viên
Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (xaydungkhkiemtra.doc)xaydungkhkiemtra.doc 64 kB2016-03-08 01:50

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -KỸ THUẬT

Số:     /CĐKTKT- TTrKT&ĐBCL

     V/v Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá môn học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 03 năm 2016

                                    Kính gửi: Các Phòng, Khoa.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng về việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá người học. Nhà trường yêu cầu các khoa, tổ bộ môn trực thuộc tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá học phần, môn học, modun (gọi chung là môn học) theo hướng tiếp cận năng lực người học phù hợp đặc thù môn học, ngành nghề và trình độ đào tạo.

Quy trình thực hiện như sau:

- Phân công giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá môn học (theo mẫu 1 đính kèm)

- Tổ chức thảo luận ở tổ bộ môn, khoa

- Tổng hợp kế hoạch kiểm tra đánh giá môn học (theo mẫu 2 đính kèm)

- Các khoa nộp bản tổng hợp kế hoạch về phòng TTr-KT&ĐBCL trước ngày 15/05/2016.

Yêu cầu:

- Các khoa tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá môn học

- Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá môn học phải đúng theo chuẩn đầu ra môn học

- Các khoa triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với phương pháp kiểm tra, đánh giá môn học

- Phòng TTr-KT&ĐBCL kiểm tra, kiểm soát kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTr-KT&ĐBCL.

                                                              

HIỆU TRƯỞNGTạ Quang Thảo

Mẫu 1

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

  1. Tên môn học:
  2. Trình độ đào tạo:
  3. Số tín chỉ (ĐVHT):
  4. Chuẩn đầu ra môn học:
  5. Kiểm tra định kỳ:

-         Số bài kiểm tra:

-         Hình thức kiểm tra: (Tự luận, trắc nghiệm, bài tập lớn, chuyên đề, thực hành... có thể sử dụng nhiều hình thức cho một môn học)

6. Hình thức kiểm tra, thi kết thúc môn học.

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN XÂY DỰNG

Mẫu 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT VĨNH PHÚC

KHOA……………..

                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày ….. tháng ….. năm 2016

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

              Trình độ đào tạo: …………………………..

              Chuyên ngành:……………………………...

STT Môn học Số tín chỉ, ĐVHP Hình thức kiểm tra định kỳ Hình thức thi, kiểm tra kết thúc môn học Ghi chú

Ghi chú: Thực hiện cho từng chuyên ngành đào tạo

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

                                                              

TRƯỞNG KHOA