KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BUỔI ĐỐI THOẠI, NÓI CHUYỆN GIỮA THẦY HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG VỚI HỌC SINH SINH VIÊN VTEC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BUỔI ĐỐI THOẠI, NÓI CHUYỆN GIỮA THẦY HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG VỚI HỌC SINH SINH VIÊN

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập -Tự do - Hạnh Phúc
Số:      /KH-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BUỔI ĐỐI THOẠI, NÓI CHUYỆN GIỮA THẦY HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG VỚI HỌC SINH SINH VIÊN

 

Thực hiện chỉ đạo của BGH nhà trường về việc tổ chức nắm bắt tâm tư, tình cảm và những phản ảnh, khó khăn trong công tác giáo dục đào tạo của Cán bộ, Giáo viên và HSSV. Nhằm cải cách, đổi mới công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, Phòng Công tác HSSV xây dựng kế hoạch tổ chức buổi đối thoại, nói chuyện giữa Hiệu Trưởng nhà trường với HSSV, kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Thông qua việc tổ chức buổi đối thoại, nói chuyện giữa thầy Hiệu trưởng với các em học sinh, sinh viên nhằm làm sâu sắc quan hệ giữa thầy và trò, nắm bắt tâm tư, tình cảm, những khó khăn vướng mắc trong công tác giảng dạy của giáo viên cũng như cách học tập sinh hoạt của HSSV. Góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới công tác quản lý, giảng dạy và học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu của nhà trường.

- Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phân công, chỉ đạo của nhà trường, chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện buổi đối thoại giữa thầy Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

II. NỘI DUNG.

            - Tổ chức buổi đối thoại, nói chuyện giữa thầy Hiệu trưởng nhà trường với học sinh, sinh viên đang học tập tại trường.

- Thành phần:

+ NGUT, TS Tạ Quang Thảo Bí thư Đảng ủy, HT nhà trường chủ trì.

+ BGH, các đồng chí Trưởng, Phó phòng, khoa, đơn vị trực thuộc và Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên.

+ HSSV: Phòng Công tác HSSV phân công các khoa chọn cử học sinh, sinh viên tham gia (có danh sách kèm theo).

            - Chương trình làm việc:

TT Nội dung chương trình Người thực hiện Ghi chú
1 Ổn định tổ chức Đ/c Trần Kim Hùng
2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Th.s Nguyễn Ánh Điện
3 Phát biểu khai mạc và gợi ý câu hỏi của HSSV Hiệu trưởng
4 HSSV đặt câu hỏi Sinh viên
5 Giao lưu văn nghệ (nếu có) Đoàn thanh niên
6 Kết thúc Th.s Nguyễn Ánh Điện

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 13h00 ngày 27/4/2016.

2. Địa điểm: Tại Hội trường lớn trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Công tác HSSV phối hợp với các phòng, khoa, GVCN, Đoàn trường, Hội sinh viên Việt Nam nhà trường xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tập trung, ổn định đảm bảo đúng thời gian, chương trình làm việc.

- Phòng QT-ĐS chuẩn bị hội trường, khánh tiết, âm thanh đảm bảo an toàn.

- Phòng TC-HC đảm bảo công tác an ninh, trật tự, lễ tân.

            - Các khoa chọn cử HSSV, chuẩn bị câu hỏi và cử giáo viên có mặt để đôn đốc, quản lý HSSV của mình trong suốt thời gian diễn ra buổi đối thoại.

- Các phòng ban chuyên môn chuẩn bị các nội dung liên quan, kịp thời tham mưu cho Hiệu trưởng hoặc trực tiếp trả lời các câu hỏi của HSSV khi Hiệu trưởng yêu cầu.

Yêu cầu: PHT, Trưởng (Phó) phòng, khoa, đơn vị trực thuộc, GVCN, Bí thư đoàn trường và Chủ tịch Hội sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

           

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- PHT;

- Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;

- L­ưu: VT, HSSV.

Tạ Quang Thảo

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BUỔI ĐỐI THOẠI, NÓI CHUYỆN

GIỮA THẦY HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG VỚI HỌC SINH SINH VIÊN

(Kèm theo Kế hoạch số 08 /KH-CĐKTKT ngày 20/4/2016)

STT Khoa Số lượng Ghi chú
1 Khoa Khoa học cơ bản 130 HS
2 Khoa Kinh tế 80 HSSV
3 Khoa KTNN 70 HSSV
4 Khoa Điện - Điện tử 60 HSSV
5 Khoa Cơ khí 40 HSSV
6 Khoa CNTT 20 HSSV
Tổng cộng 400 HSSV

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 42 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715