Bình xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng năm học 2015-2016 VTEC

Bình xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng năm học 2015-2016

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 88/CĐKTKT-TĐKT Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 5 năm 2016

V/v bình xét các danh hiệu và

hình thức khen thưởng năm học 2015-2016

Kính gửi: Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Hướng dẫn số 12/HD-HĐTĐKT ngày 29/4/2016 của Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc về Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc triển khai công tác bình xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng năm học 2015-2016 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo đúng nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Hướng dẫn số 54/HD-HĐTĐKT ngày 15/12/2014 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và Chính phủ (đăng trên website của nhà trường).

Hồ sơ khen thưởng:

- 01 bản thành tích của tập thể, cá nhân đóng quyển (đồng thời gửi về địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

- Phô tô các Quyết định đã được khen thưởng hoặc các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận để chứng minh tính liên tục trong hồ sơ khen thưởng.

Yêu cầu: Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung trong Công văn, triển khai bình xét, gửi biên bản họp, danh sách đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 về phòng TC-HC (bà Lê Thị Ngát) chậm nhất ngày 20/6/2016./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Nh­ư  trên;

- L­u: VT, TTTĐKT.

 

 

Tạ Quang Thảo

 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1422635

      Trang web hiện có: 18 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1