CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA, TỔ MÔN VTEC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA, TỔ MÔN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – KT VĨNH PHÚC

KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA, TỔ MÔN

Nhằm cụ thể hóa về Qui định chức năng, nhiệm vụ chung của một khoa chuyên môn theo quyết định số 332/QĐ-CĐKTKT, ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Với đặc thù là khoa kỹ thuật chuyên ngành; khoa Cơ khí cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của khoa và các tổ trực thuộc như sau:

Điều1. Chức năng của Khoa Cơ khí 

          Khoa cơ khí thực hiện kế hoạch đào tạo:

            - Hệ cao đẳng: Các chuyên ngành CNKT cơ khí, CNKT ô tô;

            - Hệ trung cấp chuyên nghiệp: Các chuyên ngành Cơ khí chế tạo, sửa chữa và khí thác thiết bị cơ khí;

            - Hệ cao đẳng nghề các nghề: Hàn, Sửa chữa máy công cụ, Cắt gọt; Công nghệ ô tô. Lắp đặt thiết bị cơ khí và một số chuyên ngành cơ khí; 

            - Hệ trung cấp nghề các nghề: Hàn, Sửa chữa máy công cụ, Cắt gọt; Công nghệ ô tô, Bảo trì thiết bị cơ khí; Cơ điện tử;

            - Hệ sơ cấp nghề với các nghề: Hàn, cắt gọt; sửa chữa ô tô. Lắp đặt thiết bị cơ khí;
          Quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng chuyên môn của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên thuộc Khoa..
Điều 2. Nhiệm vụ

            - Phối hợp chặt chẽ với Phòng đào tạo để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập tốt nghiệp, các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường. Thực hiện kiểm tra, thi các môn học theo tiến độ giảng dạy;

            - Phân công giáo viên dạy học, quản lý học sinh sinh viên, quản lý trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc dạy và học;

            - Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả rèn luyện học tập của học sinh thuộc Khoa quản lý theo mẫu biểu quy định;

            - Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu giảng dạy các môn học được phân công chuyên ngành; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

            - Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học;

            - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ xung cho đội ngũ giáo viên của Khoa. Tham gia Hội thảo chuyên đề, hội giảng dự giờ, kiểm tra thường xuyên đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học, khoá học;.
            - Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do Khoa quản lý. Lập kế hoạch mua sắm vật tư, sửa chữa trang thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị máy móc. Thiết kế và chế tạo các mô hình học cụ phục vụ dạy học;

            - Quản lý và sử dụng các xưởng thực hành của Khoa;

            - Quan hệ với các đơn vị trong và ngoài trường để kết hợp học tập và sản xuất, tạo ra những sản phẩm có ích, nâng cao đời sống giáo viên. Thực hiện các hợp đồng đào tạo ngắn hạn, nâng bậc thợ. Tổ chức cho học sinh của khoa đi thực tập sản xuất theo kế hoạch và tiến độ đào tạo;

            - Phối hợp với các đơn vị đoàn thể trong trường để quản lý giáo dục học sinh, xây dựng phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn thể của đơn vị;

            - Quản lý cán bộ viên chức, giáo viên theo phân cấp của Hiệu trưởng.

Điều 3. Khoa cơ khí có 2 tổ bộ môn trực thuộc

            - Tổ cơ khí chế tạo;

            - Tổ Động lực.

*Chức năng, nhiệm vụ của tổ bộ môn trực thuộc:

1. Chức năng:

Tổ môn tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Khoa. Quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các môn học, học phần lý thuyết và thực hành, các mô đun được phân công.

           2. Nhiệm vụ:

            - Lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình dạy học, của các môn học được phân công;.
            - Xây dựng, cải tiến nội dung, chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy các môn học được phân công;

                - Triển khai thực hiện kế hoạch, tiến độ giảng dạy các môn học, phân công giáo viên thực hiện;

            - Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động chuyên đề;

            - Quản lý sử dụng các phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học;

            - Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ môn cho khoa;

            - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ sung nhân lực của tổ;

            - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên trong tổ.

Điều 4. Trách nhiệm và mối liên kết công tác của đơn vị được thực hiện theo Quy chế làm việc của cơ quan, Quy định cụ thể

1. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách, có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo nhà trường và trước Pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao;

2. Là đầu mối thực hiện kế hoạch hàng năm, hàng quý, hàng tháng trong phạm vi chức năng của đơn vị;

3. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ nếu có những vấn đề gì phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị khác thì có trách nhiệm phản ánh và chủ trì phối hợp giải quyết, báo cáo kịp thời để bổ xung điều chỉnh cho phù hợp;

4. Phối hợp công tác với các đơn vị trong trường trên nguyên tắc dân chủ, tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm tập thể và cá nhân phụ trách;

5. Huy động, hỗ trợ các đơn vị trong trường để hoàn thành mục tiêu, chủ trương, hành động của trường trong các giai đoạn phát triển.

Vĩnh yên, ngày 10 tháng 6 năm 2015

                                                                                          TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

         

 

                                                                                                Cao Hữu Đoàn

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1397895

      Trang web hiện có: 36 khách

Liên kết web