CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VTEC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 6 năm 2016

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo Quyết định số 362a/QĐ-CĐKTKT ngày 30/9/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo hình thức vừa làm, vừa học, tự học có hướng dẫn.

Các hình thức học tập của trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đa dạng, linh hoạt, mang tính chất xã hội hóa cao, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2. Nhiệm vụ

a. Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

b. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của trung tâm. Giúp Hiệu trưởng tổ chức và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung, chương trình, kế hoạch được phê duyệt và nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả; cụ thể:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học ban hành kèm theo thông tư số 03/2011/BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học trên địa bàn xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học (các trình độ) đáp ứng nhu cầu của người học. Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giáo dục, đào tạo các chuyên ngành, nghề theo quy định hiện hành, trình hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

+ Chương trình giáo dục ngoại ngữ trình độ A, B, C.

+ Chương trình giáo dục tin học trình độ A, B.

+ Các chương trình giáo dục, bồi dưỡng ngoại ngữ khác, đáp ứng nhu cầu người học có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch.

- Quản lý kế hoạch, tiến độ, chất lượng giảng dạy và học tập các lớp của Trung tâm phụ trách.

- Tổ chức kiểm tra , đánh giá và cấp giấy chứng nhận, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho các học viên của trung tâm theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Liên kết với các trung tâm,các cơ sở ngoại ngữ, tin học khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra cấp chứng chỉ.

- Phối hợp với các phòng, khoa trong trường trong công tác giảng dạy, sử dụng trang thiết bị, lớp học phục vụ giảng dạy và học tập. Tuyển sinh, mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn phối hợp với các phòng, khoa trong trường thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ nghề theo nhu cầu người học và xã hội.

c. Quản lý cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất thiết bị theo sự phân cấp quản lý của Hiệu trưởng. Tham gia các phong trào của nhà trường phát động. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Cán bộ quản lý: 01 phó Giám đốc.

- Nhân viên trung tâm: 02 người.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường;trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

            1. Các khóa đào tạo

            - Chứng chỉ quốc gia tiếng Anhtrình độ A, B, C.

            - Chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A, B.

            2. Lớp bồi dưỡng

            - Bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng tiếng Anh A, B, C, Tin học A, B cho HS,SV trong toàn trường đối với các lớp TCN, TCCN, CĐCQ, CĐLT có chất lượng.

            - Bồi dưỡng và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường để phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và tất cả các đối tượng khác trong và ngoài tỉnh.

- Lớp luyện tiếng Anh giao tiếp cho người lớn, trẻ em theo đơn đặt hàng của cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

            - Liên kết tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế TOEIC, TOEFL, IELTS....

- Liên kết, mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị, địa phương có nhu cầu để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

3. Dịch vụ

- Dịch thuật tài liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Dịch thuật và công chứng cho các văn phòng công chứng trên địa bàn.

  KT.GIÁM ĐỐC
 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Văn Hiền

 

 

 

 

 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1406089

      Trang web hiện có: 32 khách

Liên kết web