KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN VTEC

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (phieu danh gia GV- GV 2016 .doc)PHIẾU GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ 309 kB2016-06-20 02:12

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số:     /KH - CĐKTKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 6 năm 2016

KẾ HOẠCH

TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN

Thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng đào tạo, trường Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc triển khai thực hiện việc tự đánh giá chất lượng giảng viên, giáo viên.

I. Mục đích

1. Góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại.

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên, giáo viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

3. Tạo thêm một kênh thông tin để:

- Giúp giảng viên, giáo viên có thể tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy.

- Cán bộ quản lý khoa có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên, giáo viên, đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên.

- Nhà trường có thêm cơ sở để đánh giá chất lượng giảng viên, giáo viên,

có thêm cơ sở để đưa ra quyết định quản lý phù hợp.

- Góp phần thực hiện công tác kiểm định chất lượng trường.

II. Yêu cầu

- Các giáo viên, giảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trung thực trong việc tự đánh giá.

- Các trưởng khoa tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của khoa

- Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng chủ trì, phối hợp các khoa, giáo viên, giảng viên nghiêm túc thực hiện.

- Các khoa nộp kết quả đánh giá (phiếu đánh giá, bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá theo mẫu đính kèm) cho phòng TTr-KT&ĐBCL trước ngày 15/7 hằng năm.

III. Đánh giá, xếp loại chất lượng giáo viên, giảng viên

1. Cách đánh giá:

       - Đánh giá theo thang điểm 100

     - Điểm đánh giá theo công thức sau:

                   Tổng số điểm = 2,5∑ a + 2∑ b + 1,5∑ c + ∑ d + 0,5 ∑ e

           2. Xếp loại:

Loại giỏi: từ 80 ÷ 100 điểm và trong đó mức a có tỷ trọng a≥ 30%, tổng các mức d, e có tỷ trọng ≤ 5%.

Loại khá: từ 70 ÷ cận 80 điểm và trong đó tổng các mức d,e có tỷ trọng ≤ 10%.

Loại Trung bình khá: từ 60÷ cận 70 điểm và trong đó tổng các mức d,e có tỷ trọng ≤ 15%.

Loại Trung bình: từ 50 ÷ cận 60 điểm

Loại yếu: dưới 50 điểm

Khi đủ điểm ở các mức xếp loại nhưng không đạt điều kiện các mức a, mức d, e, tiêu chuẩn 1 sẽ bị hạ 1 bậc xếp loại.

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Các PHT ;

- Các khoa;

- Lưu: VT, TTrKT& ĐBCL.                                                               

                                    Tạ Quang Thảo

 

 

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 42 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715