Xây dựng chuẩn đầu ra

Được đăng ngày Thứ ba, 05 Tháng 7 2016 07:18
Viết bởi Quản trị viên
Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (xdchuandaura.doc)xdchuandaura.doc 55 kB2016-07-05 07:20

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -KỸ THUẬT

Số: 105 /CĐKTKT- TTrKT&ĐBCL

     V/v Xây dựng chuẩn đầu ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 6 năm 2016

                                     Kính gửi: Các phòng, khoa

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo. Nhà trường yêu cầu các khoa tổ chức rà soát chỉnh sửa, bổ sung chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra các môn học của khoa.

Quy trình thực hiện như sau:

- Phân công giáo viên bộ môn xây dựng chuẩn đầu ra theo môn học (theo mẫu đính kèm)

- Tổ chức thảo luận ở tổ bộ môn, khoa

- Tổng hợp kết quả gửi về phòng TTr-KT&ĐBCL

Yêu cầu:

- Các khoa tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chuẩn đầu ra các môn học, các chương trình đào tạo.

- Việc xây dựng chuẩn đầu ra các môn học phải thể hiện rõ năng lực người học.

- Việc xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo phải bám sát vào yêu cầu thực tiễn của xã hội, đặc biệt là yêu cầu của các doanh nghiệp về chất lượng nguồn nhân lực

- Các khoa đóng quyển nộp về phòng TTr-KT&ĐBCL trước ngày 15/8/2016.

         - Phòng TTrKT&ĐBCL kiểm tra, kiểm soát trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTr-KT&ĐBCL.

                                                              

HIỆU TRƯỞNG 

 

Tạ Quang Thảo

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH .....

1. Giới thiệu

1.1. Ngành đào tạo:

1.2.Trình độ đào tạo:

1.3. Mã ngành:

1.4. Đối tượng người học:

1.5. Thời gian đào tạo:

1.6. Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

1.7. Vị trí việc làm

2. Những nhiệm vụ chính

3. Chuẩn đầu ra của người tốt nghiệp

3.1. Về kiến thức

3.2.Về kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng cứng:

3.2.2. Kỹ năng mềm:  

3.3. Về thái độ

3.4. Tiếng Anh:

3.5 Tin học:

Vĩnh yên, ngày tháng   năm
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TỔ TRƯỞNG TỔ MÔN


UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

  1. 1.Giới thiệu
  2. 1.1 Trình độ đào tạo :
  3. 1.2 Ngành đào tạo  :
  4. 1.3 Môn học:
  5. 1.4 Giới thiệu tóm tắt về môn học
  6. 1.5 Thời gian đối với các hoạt động dạy học

     Hoạt động dạy học

Thời gian

Lý thuyết Thảo luận/ Bài tập Thực hành/Thí nghiệm Thực tập tại cơ sở Tổng
Tiết/Giờ thực hiện
Giờ tín chỉ

2. Chuẩn đầu ra môn học

2.1. Về kiến thức

2.2.  Về kỹ năng 

3.3. Về thái độ

                                                                             Vĩnh yên, ngày ... tháng ...năm ....

TRƯỞNG KHOA

TỔ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN XÂY DỰNG

-