Xây dựng chuẩn đầu ra VTEC

Xây dựng chuẩn đầu ra

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (xdchuandaura.doc)xdchuandaura.doc 55 kB2016-07-05 07:20

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -KỸ THUẬT

Số: 105 /CĐKTKT- TTrKT&ĐBCL

     V/v Xây dựng chuẩn đầu ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 6 năm 2016

                                     Kính gửi: Các phòng, khoa

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo. Nhà trường yêu cầu các khoa tổ chức rà soát chỉnh sửa, bổ sung chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra các môn học của khoa.

Quy trình thực hiện như sau:

- Phân công giáo viên bộ môn xây dựng chuẩn đầu ra theo môn học (theo mẫu đính kèm)

- Tổ chức thảo luận ở tổ bộ môn, khoa

- Tổng hợp kết quả gửi về phòng TTr-KT&ĐBCL

Yêu cầu:

- Các khoa tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chuẩn đầu ra các môn học, các chương trình đào tạo.

- Việc xây dựng chuẩn đầu ra các môn học phải thể hiện rõ năng lực người học.

- Việc xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo phải bám sát vào yêu cầu thực tiễn của xã hội, đặc biệt là yêu cầu của các doanh nghiệp về chất lượng nguồn nhân lực

- Các khoa đóng quyển nộp về phòng TTr-KT&ĐBCL trước ngày 15/8/2016.

         - Phòng TTrKT&ĐBCL kiểm tra, kiểm soát trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTr-KT&ĐBCL.

                                                              

HIỆU TRƯỞNG 

 

Tạ Quang Thảo

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH .....

1. Giới thiệu

1.1. Ngành đào tạo:

1.2.Trình độ đào tạo:

1.3. Mã ngành:

1.4. Đối tượng người học:

1.5. Thời gian đào tạo:

1.6. Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

1.7. Vị trí việc làm

2. Những nhiệm vụ chính

3. Chuẩn đầu ra của người tốt nghiệp

3.1. Về kiến thức

3.2.Về kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng cứng:

3.2.2. Kỹ năng mềm:  

3.3. Về thái độ

3.4. Tiếng Anh:

3.5 Tin học:

Vĩnh yên, ngày tháng   năm
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TỔ TRƯỞNG TỔ MÔN


UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

  1. 1.Giới thiệu
  2. 1.1 Trình độ đào tạo :
  3. 1.2 Ngành đào tạo  :
  4. 1.3 Môn học:
  5. 1.4 Giới thiệu tóm tắt về môn học
  6. 1.5 Thời gian đối với các hoạt động dạy học

     Hoạt động dạy học

Thời gian

Lý thuyết Thảo luận/ Bài tập Thực hành/Thí nghiệm Thực tập tại cơ sở Tổng
Tiết/Giờ thực hiện
Giờ tín chỉ

2. Chuẩn đầu ra môn học

2.1. Về kiến thức

2.2.  Về kỹ năng 

3.3. Về thái độ

                                                                             Vĩnh yên, ngày ... tháng ...năm ....

TRƯỞNG KHOA

TỔ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN XÂY DỰNG

-

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438928

      Trang web hiện có: 21 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715