SINH HOẠT CHUYÊN MÔN: NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI VTEC

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN: NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI

Ngày 31 tháng 8 năm 2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Trưởng khoa khoa Lý luận Chính trị tổ chức sinh hoạt chuyên môn về: Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII (2016) của Đảng về vấn đề văn hóa – xã hội.

Tại Đại hội XII, báo cáo chính trị có nhiều điểm mới so với Đại hội XI đó là kết cấu của báo cáo chính trị lần này chia ra 15 chuyên đề, tương đương với 15 lĩnh vực. Các chuyên đề này đã nêu ra những thành tựu, hạn chế và hướng phát triển sắp tới của từng lĩnh vực. Trong phạm vi buổi sinh hoạt chuyên môn, Khoa Lý luận chính trị đi sâu tìm hiểu: Những điểm mới trong Văn kiện lần thứ XII của Đảng về vấn đề văn hóa, xã hội, gồm với 04 nội dung chính như sau:

- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Giáo dục đào tạo hướng vào: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước; Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với phát triển KT – XH; Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, chú trọng kỹ năng thực hành.

- Phát triển và ứng dụng KHCN. Phát huy năng lực sáng tạo cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. Tăng cường liên kết giữa các tổ chức KHCN với doanh nghiệp.

- Xây dựng, phát triển văn hóa, con người. Phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách niệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức pháp luật.

- Quản lý phát triển XH, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn, các thầy cô giáo trong khoa đã hiểu cụ thể hơn về các nội dung đưa ra thảo luận. Đặc biệt, thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn này đã giúp giáo viên cập nhật kiến thức từ Văn kiện của Đảng vận dụng vào bài giảng để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng cho học sinh, sinh viên.

 

Người đưa tin: Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Tâm

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405320

      Trang web hiện có: 44 khách

Liên kết web