hướng dẫn tham gia bảo hiểm thân thể đối với CB,GV,CNV và HSSV VTEC

hướng dẫn tham gia bảo hiểm thân thể đối với CB,GV,CNV và HSSV

        

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT

S:       /CĐKTKT- QTĐS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 9 năm 2016 

V/v hướng dẫn tham giabảo hiểm thân thể

         đối với CB,GV,CNV và HSSV

            Kính gửi: Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc, GVCN các lớp HSSV.

Thực hiện Văn bản số 91/BVVP ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn công tác bảo hiểm cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.

            Nhà trường triển khai việc tham gia bảo hiểm thân thể đối với CB,GV,CNV và học sinh, sinh viên trong toàn trường như sau:

A. ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

1. Đối tượng bảo hiểm

Bao gồm toàn bộ học sinh, sinh viên đang theo học tại trường.

2. Phạm vi bảo hiểm

- Điều kiện bảo hiểm B: Chết, thương tật thân thể do tai nạn.

- Điều kiện bảo hiểm C: Trợ cấp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật.

- Điều kiện bảo hiểm D: Trợ cấp nằm viện do ốm đau, bệnh tật.

3. Phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm

a. Phí bảo hiểm: 100.000đ/học sinh/năm.

b. Số tiền bảo hiểm

- Điều kiện bảo hiểm B: 15.000.000đ/học sinh/vụ/năm.

- Điều kiện bảo hiểm C: 15.000.000đ/học sinh/vụ/năm.

- Điều kiện bảo hiểm D: 15.000.000đ/học sinh/vụ/năm.

c. Quyền lợi bảo hiểm

- Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật: Bảo Việt chi trợ cấp mai táng số tiền là 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)

- Trường hợp chết do tai nạn (Điều kiện bảo hiểm B) Bảo Việt chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm là 15.000.000đ(Mười năm triệu đồng)

B. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

1. Đối tượng bảo hiểm

Bao gồm toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc ngành Giáo dục quản lý.

2. Phạm vi bảo hiểm: Theo điều khoản bảo hiểm kết hợp con người.

3. Phí bảo hiểm: 100.000đ/người/năm.

- Điều kiện bảo hiểm A: 10.000.000đ/người/vụ/năm.

- Điều kiện bảo hiểm B: 10.000.000đ/người/vụ/năm.

- Điều kiện bảo hiểm C: 10.000.000đ/người/vụ/năm.

4. Quyền lợi bảo hiểm

- Trường hợp người được bảo hiểm chết do ốm đau, bệnh tật (Điều kiện bảo hiểm A): Bảo Việt chi toàn bộ số tiền bảo hiểm là 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn)

- Trường hợp chết do tai nạn (Điều kiện bảo hiểm B) Bảo Việt chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm là 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn)

- Trường hợp thương tật thân thể do tai nạn (Điều kiện bảo hiểm B) Bảo Việt chi trả tiền theo bảng tỷ lệ phẫu thuật số 1417/2012/QĐ/TGĐ-BHBV ngày 09/5/2012 của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

- Trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật (Điều kiện bảo hiểm C) Bảo Việt chi trả tiền theo bảng tỷ lệ phẫu thuật số 1418/2012/QĐ/TGĐ-BHBV ngày 09/5/2012 của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

C. THỜI HẠN BẢO HIỂM: 01 năm (12 tháng kể từ ngày nộp phí bảo hiểm)

D.HIỆU LỰC BẢO HIỂM

- Có hiệu lực ngay sau khi nộp phí bảo hiểm đối với trường hợp tai nạn.

- Có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày nộp phí bảo hiểm đối với những trường hợp ốm đau, bệnh tật, phẫu thuật.

E. PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

Tổ chức thu theo lớp, GVCN thu tiền, lập danh sách (Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, hộ khẩu thường trú) và nộp về Y tế nhà trường (Đ/c Lan) trước ngày 31/10/2016.

Phòng QTĐS chịu trách nhiệm hướng dẫn thu, nộp, đăng ký tham gia đầy đủ đảm bảo quyền lợi cho CB,GV,CNV và HSSV theo quy định.

Yêu cầu: Trưởng phòng, khoa, đơn vị trực thuộc, GVCN chịu trách nhiệm triển khai cho CB,GV,CNV và HSSV thực hiện.

       Nơi nhận:     KT. HIỆU TRƯỞNG

         - Như trên;

         - Lưu: VT, Y tế.

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đạt

 

 

 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:    /CĐKTKT-QTĐS

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 9 năm 2016

V/v triển khai BHYT HSSV

năm học 2016-2017

 

Kính gửi: Trưởng, Phó các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/ 2014/ TTLT- BYT- BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Quyết định số 18/ 2015/ QĐ- UBND ngày 18/05/2015 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện quyết định số 163/2014/NQ- HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015- 2020.

Nhà trường triển khai việc thu tiền bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trong toàn trường như sau:

  1. Đối tượng:

Toàn bộ học sinh, sinh viên đang theo học tại trường đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT (trừ những trường hợp HSSV đã được cấp thẻ ở đối tượng khác)

  1. Mức đóng:
  • Đối với HSSV khóa mới:

+ Đối với HSSV có hộ khẩu tại Vĩnh Phúc nộp: 382.000/14 tháng ( trong đó Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 20%) Thẻ có giá trị từ ngày 01/11/2016.

+ Đối với HSSV không có hộ khẩu tại Vĩnh Phúc nộp: 534.000/14 tháng ( Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%) Thẻ có giá trị từ ngày 01/11/2016.

+ Đối với HSSV năm thứ nhất phải nộp thêm tiền Khám sức khỏe: 60.000đ( Sáu mươi ngàn đồng chẵn).

  • Đối với HSSV Khóa cũ:

+ Đối với HSSV có hộ khẩu tại Vĩnh Phúc nộp: 326.000/12 tháng ( trong đó Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 20%) Thẻ có giá trị từ ngày 01/11/2016.

+ Đối với HSSV không có hộ khẩu tại Vĩnh Phúc nộp: 457.380/14 tháng ( Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%) Thẻ có giá trị từ ngày 01/11/2016.

  1. Phương thức đóng:

Tổ chức thu theo lớp, GVCN thu tiền, lập danh sách ( Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, hộ khẩu thường trú) và nộp về phòng KH-TC

Giao cho phòng QTĐS chịu trách nhiệm hướng dẫn thu, nộp, đăng ký tham gia đày đủ đảm bảo quyền lợi cho HSSV theo quy định. Những trường hợp thẻ in sai: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính yêu cầu nộp lại Y tế nhà trường (Đ/c Lan) sau 5 ngày nhận thẻ. Nếu học sinh, sinh viên không nộp lại thẻ BHYT in sai đúng thời gian Nhà trường không chịu trách nhiệm.

Yêu cầu: Trưởng Phòng, Khoa, GVCN chịu trách nhiệm phổ biến cho HSSV thực hiên.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT, Y tế.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1397602

      Trang web hiện có: 32 khách

Liên kết web